Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.186
Ook dit gebod moest wel staande gehouden worden,
naardien beide partijen er onophoudelijk op bedacht
waren, elkander oyer en weder, met betrekking tot
hunne regtgelooTigheid, te beoorlogen. Men herinnere
zich maar eens de gebruikelijke Controvers-pieken!
Men bedenke verder, hoe iedere afdeeling des an-
deren Godsdienstoefening bespotte! — Men denke ook
aan den verregaanden ijver van enkele Protestantsche
Geestelijken ten tijde van het Hervormings-feest!
Zoo stond het na de Hervorming met de uitoefening
van de Godsdienst bijna algemeen geschapen; want,
dat door onderscheidene Geestelijken op de bevorde-
ring van de ware Godsdienst, op een verstandig, werk-
dadig Christendom werd aangedrongen, kan maar als
uitzonderingen op den regel worden aangenomen.
Desniettemin werd toch nog van weerskanten eene ze-
kere christelijke vroomheid en godsvrucht bewaard,
welke het openbare leven in orde hield.
Bij de katholijken inzonderheid waren de nog voor
oogen staande hooge domkerken en abd jen, a!s ware
het gelijk de pjramiden in Egypte, gedenkteekenen
van de ernstige vroomheid van het voorgeslacht, en
de in dezelve weêrgalmende koorgezangen wekten, al
Werden zij ook al niet verstaan, toch in de aandach-
tige gemoederen het duistere idee van den lof van
God op. Doch welke verandering na de plotseling in-
gevallen secularisatie! Zij heeft deze zangers der aan-
dacht doen zwijgen; zij heeft de gebouwen, voor de Gods-
dienst bestemd, ontvolkt; zij heeft de in vele cellen le-
vende dienaren van de Godsdienst de wijde wereld inge-
zonden , hxmne bezittingen en schatten onder koopzieke
geloovigen en ongeloovigen verspreid, en door deie daad