Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.182
de taal en uitdrukkingen der godsdienstoefeningeii m
de beteekenis der ceremoniën niet verstond of bevatte,
door de kritiek zijn bestreden geworden, zij kwamen
destijds uit een hemelsgezind gemoed voort en brag-
ten die stemming ook op de andere geloovigen over.
Het schoonste bewijs dezer heerlijk schoone, Chris-
telijk-godsdienstige gezindheid leverde dan ook met name
de hoogachting voor den Priesterstand en den vromen
eerbied voor deszelfs Opperhoofd, den Paus. Aan die
stemming lag ten grondslag het denkbeeld van het
Stadliouderschap van Christus, waarom ook de mag-
tigste Vorsten en Keizers voor hem het hoofd bogen,
en, indien zij zich al, als opperste gezagvoerders en
besehermheeren der Kerk, boven dezelve plaatsten,
desniettemin uit zijne handen de gewijde regenten-
kroon ontvingen (1).
Die verhouding en dat gedrag was daarom ook de
meest aanschoutoelijke prediking over het voorschrift:
Geeft Gode, wat Godes is, en den Keizer, wat des
Keizers is. Den Staat en de Kerk beschouwende uit
zulk een oogpunt, hetwelk, trouwens, door karel
DEN GROOTE ectie algemceuc bevestiging verkreeg, werd
de pligt van gehoorzaamheid en tromo jegens de overig-
heden, zoo geestelijke als wereldlijke, van den laag-
sten tot den hoogsten trap, tevens als een heilige pligt
van de godsdienst erkend en geacht. Zoo was dan
eene verblijdende christelijke rust in het inwendige
(1) De voortreffelijke geschiedschrijver KoniRADScu maakte
ook de diepzinnige opmerking: dat het Pausdom en Keizer-
dom de twee groote instellingen waren, door wier overeen-
stemmende zamenwerking de menschheid in hare ontwikkeling
tot hooger' trap van volmaaktheid moest worden opgeleid.