Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
172
den eenen kant het sehadehjke vooroordeel tegen-
werkt , al» vreesde de regering een wetenschappelijk
onderzoek, terwijl, van den anderen kant, de ligtzin-
nige nieuwsgierigheid en te verregaande en ijdele lees-
zucht cenigerinate worden beteugeld.
Schriften van staatkundigen inhoud zouden, indien zij
niet van hoog verraad kunnen beschuldigd worden, aan
€ene gelijke behandeling behooren onderworpen te worden.
Ons schiet nog over de. onverdeelde oplettendheid
onzer lezers op de verdere uiteenzetting van het thans
behandelde onderwerp in te roepen, en ten einde dit
doel te zekerder te bereiken, moeten wij nog twee
welgemeende voorslagen ter uitroeijing van het kwaad
in overweging nemen. Deze zijn, vooreerst, de beper-
king en bewaking van de Hoogescholeii, en ten an-
dere de wederinvoering van de oude instellingen der
openbare eeredienst,
§■ 124.
Ongelukkig heeft men tot hiertoe de treurige on-
dervinding opgedaan, dat de gevaarlijkste misdadigers
onder de studerenden voorgekomen en door de zoo-
danigen ook de meest strafbare euveldaden zijn be-
dreven geworden. Zeer te prijzen en wijze maatrege-
len zijn derhalve genomen en gehandhaafd, om de
Hoogescholen van nabij gade te slaan, ten einde van
dezelve verwijderd te houden de gevaarlijke bondge-
nooten van geheime verbindtenissen, die aldaar medge-
zellen voor hunne ondeugende bedrijven trachten aan te
werven, om er alweder hunne misdadige vereenigingen
mede te versterken.
§. 125.
De waarlijk vaderlijke en wijze zorgen onzer Regen-