Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
daarvan het ware doel dier instelling bepaaldelijk om'
schreven, en de weg ter bereiking van hetzelve aange-
wezen toorden.
Hierin beslaat nu de bedoeling van dit werkje, en dit
is het onderwerp, dat in hetzelve zal behandeld worden.
liet moest vooral de oplettendheid van de hoogste
Staatsdienaars trachten te verwerven, door zoo veel mo-
gelijk aan te toonen, dat geen ander middel dan het
Onderwijs in staat is, den bedoelden geest des kwaads
geheel ten onder te brengen. Doch zij moest ook bij het
uitvoeren dezer taak den blik der onderwijzers meer van
hunne eigenlijk gezegde bezigheid aftrekken en meer in
do hoogte rigten, ten einde zij mogten onttvaren, dat
zij bij hunne pogingen steeds het hoofddoel, het onder-
wijs voor het leven (in den Staat en in ,de Kerk),
moeten in het oog houden, en de wijze van hun wer-
ken, als middel ter bereiking van dit doel, daarnaar
inrigten.
Dit geschrift moest om die reden ook een streng kri-
tisch oog laten gaan over het schoolwezen, zoo als het
tot hiertoe is ingerigt, ten einde desaelfs ongeschiktheid
voor dat doel aan te toonen. Eindelijk moest zij de School
voor het Leven daarmede vergelijken, en den gang van
hare daaraan beantwoordende wijze van onderrigten, van
het begin tot het einde, ten minste in losse trekken,
schetsen.
Van uit dit gezigtspunt verlangen wij nu het tegen-
woordige geschrift te zien opiemen en beoordeelen, liet
doet een beroep, bij voorkeur op de hoogste Staatsbe-
ambten ; want het aantal schrandere mannen, die het
Onderwijs beoefenden, en als een wezenlijk en belangrijk
raderwerk in de groote verzorgingsmachine der mcnsch-
1*