Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
dezer algemeen« inrigting het overeenstemmende werken
van hunne bijzondere beroepsbezigheid tot hel ééne en
voorname doeleinde niet naar behooren voordragen, en
konden bij gevolg ook dezen der School geenszins dien
besHssenden invloed op hunne zorg voor rust, orde en wel-
vaart verkenen, en nog minder van dezelve eenige on-
dersteuning voor den plaats hebbenden strijd met het
kwade beginsel verwachten.
Door het Werk: Divinitiit, oder das Princip der cinzi};
wahren Mensclieii - Erziehung;, u. s. w., dat is: Gelijkvor-
migheid aan God, of het beffinsel der eenig - ware 0{)voe-
voeding van nicnsehen, tot acne meer vaste grondleg-
ging der wetenschap van Opvoeding en Onderwijs,
inzonderheid in deszelfs derden druk, werd om die re-
den aan de School het standpunt aangewezen, hetwelk
zij te midden van de beweegraderen der algemeene »icii-
schchjke belangen behoort in te nemen. Alle openbare
beoordeelingen stemden overeen in het erkennen van het
juiste en vruchtbare der beginselen, in dit werk voor-
gesteld; doch de mannen van het onderwijs, in den meer
beperkten zin van dit woord, sloegen er minder acht
op, alzoo zij het gansche stelsel van hunne gewone, en
door gewoonte liefgekregene, wijze van werken geheel
hadden moeten veranderen. Ten einde voor de School
dien hoogst belangrijken invloed op de bedoelde groote
belangen van onzen leeftijd te verwerven, en haar van
uit dit gezigtspnnt, van de zijde der grooten en magti-
gen der aarde, ook de voor het doel gevorderde achting
en ondersteuning te verzekeren, moest zij, zoo als zij
behoort te zijn, in het licht gesteld, doch daatente-
gen ook de tegenwoordige gang harer werkzaamheden
aan een streng onderzoek onderworpen, naar aanleiding