Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
130
landen. Deze verhalen en vertellingen moesten nog-
tans niet anders zijn dan fraaikleurige bloemen, wel-
ke, even als het kaleidoscoop, enkel ten doel heb-
ben, der jeugdige kinderlijke ziel veraangenaming te
versehaffen en haar nuttig bezig te houden. Met dergelij-
ke nuttelooze gesehriften voorzag men de seholen en de
boekverzamelingen der onderwijzers, en hunne smake-
looze vruchten drong men der jeugd in de eerste ja-
ren van het schoolbezoek op, als ware het om haar
eenig genot te verschaffen.
Dit is nu dat hooggeprezene, nieuwe, aanvankelijke
onderwijs! Gelijk Christus, bij het onderwijzen van
het Joodsche Volk door deszelfs Schriftgeleerden, zei-
de: ik heb medelijden met het Volk; zoo moet voor-
zeker elke vriend der jeugd, die met een opmerk-
zaam oog dit eerste onderwijs gadeslaat, met weemoed
uitroepen: ik heb medelijden met de arme jeugd!
§. 88.
Men neme toch zulke berispende oordeelvellingen
niet als onregtvaardige lasteringen op, maar bedenke,
wat geenszins kan geloochend worden, dat dusdanig
onderwijs reeds op zich zelf den naam van onderwijs
onwaardig is; want — onderwijs is de aard en wijze,
waarop plaats heeft die onderrigting, door welke aan
eene in het gemoed voorhanden voorstelling de daarme-
de naauwst in verband staande en volgende wordt aan-
geknoopt. Maar, waar vindt nu dit lezen - en schrij-
ven-leeren eene in het gemoed voorhanden voorstel-
ling, waarop de nieuwe leer gegrond wordt (1); en
(1) Onder degenen , die de zoogenaamde klankmethode
volgen, lijn er , welke er zich op beroemen , dat zij meer