Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
116
sturen van hunne Gemeente niet worden begaan,
indien zij, bij hunne onbekwaamheid, om de ter zake
dienende verordeningen met verstand te doorgronden,
bovendien nog van den waan bevangen zijn, dat zij
regenten zijn van de Gemeente, en diensvolgens alle der-
zelver ingezetenen als hunne onderdanen besehouwen (1)?
Men zou dergelijke ongerijmdheden, welke op rekening
komen van onkundige Gemeente - bestuurders in de
uitoefening van hunne ambten, hetgeen hunne ambts-
bevoegdheid uitmaakt, hier wel kunnen aanzien als be-
lagehelijke aneodoten; maar zij veroorzaken, in opzigt tot
rust en orde, hoogst ergerlijke voorvallen, en ge-
ven aanleiding tot zeer onaangename belemmeringen,
voornamelijk voor de hoogere ambtenaren, en middel-
lijk ook voor de Gouvernementen, alzoo dikwerf door
zulke bestuurders hoogst nadeelige misslagen begaan
worden in dezen of genen tak van beheer, waarbij de
ingezetenen in onderscheidene opzigten gi'ootelijks be-
lang hebben.
Men stapt echter met onverschilligheid over dit al-
les heen, in den waan, dat de lijd zulke gebreken
zal verhelpen, en eene betere opleiding in de scholen
(1) Het ware te wensehen, dat ambtenaren en geestelijken
zoodanige ongerijmdheden bekend maakten; want de verzame-
ling van de zeer belagchelijke anecdoten zou menig bestuur
voor die dwaasheden bewaren. Een enkel voorbeeld: het Iloofd
van het Bestuur eener aanzienlijke Gemeente, hoofdplaats van
een District, die in eene Tergadering over zijne ambtsbetrek-
king te spreken kwam, liet zich de volgende klagt ontvallen:
Mijne wederspannigste onderdanen ia het geheele District zijn
de Pastoor en de Schoolonderwijter.