Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
Er kau geen krachtiger bewijs van Jiet gebrek aan
eene dieper gnande kennis- van het schoolwezen gege-
ven worden, dan in liet gejuich, hetwelk in den laat-
Indiea nu de tegenzin tegen die soort van ambtenaren in
een en ander gedeelte van het bnd, door onbekendheid met
het schoolwezen voortgebragt, zeer moet worden gelaakt, dan
kan dezelve toch wel in de persoonlijke hoedanigheden van
den schoolraad eenige verontschuldiging vinden.
Een schoolraad loch, die, met geene andere kundigheden toe-
gerust, (lao welke op bel schoolwezen , in de enge en gebrui-
keiijke beleekenis van ht't woord , betrekking hebben , aan de al-
gemeene beraadslagingen van hel besluur, waarvnn hij lid is ,
geen deel kan of mng nemen , moet, dewijl hij al het ge-
wigt zijner plaals in zijn afgezonderd vak behoort te steilen,
aan de overige leden, uit onkunde ten aanzien van zijn vak,
?u hclrekktyig- lot het Slaaisbesiuur in 't algemeen , kwellend
en lastig voorkomen; doch onder zooilnnige omstandigheden,
zal hij ook voor zijn bijzonder vük bij de Kegering niet veel
voordeeligs uitwerken. Dit gebrek , deze belrei^renswaardige
ongeschiktheid en magleloosheid , mag wel bij die besturen ,
bij welke het schoolwezen hoogere achling geniet, eenigermate
gelempeid worden; doch eene in allen deele gewenschte uit-
werking kan van danr niel gewacht worden , indien den school-
raad die algemeene kundigheden ontbreken , welke een rege-
ringsraad behoort te bezitten, en uit welken hoofde hij der-
halve aan de beraadslagingen in het algemeen geen deel zou
kunnen nemen. TJit deze opmerkingen wordt voorzeker de
gevolgtrekking afgeleid , dal een Schoolraad Regeringsraad, of
wel een Regeringsraad Schoolraad behoort te wezen (*).
Het Pruissisclie Snatsbcjtnur heeft dit denltbccl^ verwczcntïjjljt door te bepalen,
det dc bij de Rcgc h^gen aangestelde Raden, die met de belinndeliirg der scboolzakcn
belast z!jn, en den tl te! van School l acd dragen, voortann mede het karakter van Rege-
ringintad ;!nllen hebben, cn nn'tsi'ien zulïeii genoemd worden : Regerings - en Schoolraad.
Deze bcpaliog is door liet Ministerie bekend genuakt den (Jden Dcccinber 1840.
yertaUf'