Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
heeft. Want, indien het hoogste over het onderwijs
gestelde gezag deze algemeene bepalingen niet als
verpligtend voorschrijft; in welke verhouding zullen
dan de tusschenbesturen, hoogere en lagere opzie-
ners, jegens de ondenvijzers staan? Deze verhouding
zullen wij thans iets nader in overweging nemen.
§. 69.
Wanneer in een grooter land het hoogste Staatsge-
zag de grondstellingen van de wettelijke bepalingen
van deszelfs bestuur door Provinciale Rcgeriugcii, als
in het midden geplaatste besturen, laat in weiking
brengen, dau heeft dat gezag voor eiken tak van
bestuur bijzondere ambtenaren en raadslieden noodig.
Het bestuur bevat, zoo als bekend is, deels zoo-
danige takken in zich, welke door algemeene kun-
digheden van regten, hutgerlijk hestmir of financiewe-
zen kunnen waargenomen worden; doeh ook gedeel-
telijk zulke, tot wier doeltreffende waarneming, bui-
ten en behalve die algemeene kundigheden, nog bij-
zondere technische (in den ruimeren zin van het
wooï-d ) bekwaamheden gevorderd worden.
Onder deze behoort dan ook het schoolwezen, im-
mers zoo lang niet de regeringen de Paedagogische
Wetenschappen opnemen ouder de algemeene vakkeu
ter voorbereiding voor de staatsdienst, en slechts die-
geen voor dit bepaalde vak wordt gebezigd, die zich
toevallig op dc tennis van dezon tak van bestuur
meer bijzonder toelegt; nademaal het weten hier geen
stellig gegeven en in den tijd afgebakend gebied be-
treft, gelijk de Regtsgeleerdheid en het Financiewezen,
immers in zoo verre zij het formele dezer onderwer-
pen betreffen. De Regeringen hebben derhalve bij-