Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Sederl de Kennis der Natuur tot de verplichte leervakhen
van de lagere school behoort, werd ons van verschillende
zijden herhaaldelijk en dringend het verzoek gedaan, een
katholiek werkje over Natuurleer te schrijven. Het verlan-
gen om aan de wenschen onzer vrienden te voldoen en het
gemis van zulk werkje, deed ons besluiten, tot eene proef-
neming over te gaan. Het onderricht in dit leervak sluit
zich nauwer dan ieder ander bij de godsdienstleer aan en
kan als zoodanig niet dan welkom zijn op katholieke scholen.
De natuurleer, in den geest van het Christendom onder-
wezen , moet tot God, den schepper en onderhouder der
gansche natuur, leiden en den nadenkenden leerling, door
de beschouwing van Gods macht, wijsheid en liefde in het
geschapene, tot vreeze des Heeren brengen.
Om dit doel te bereiken, mogen wij het er niet bij laten,
den leerlingen eene beschrijving van de voorwerpen en ver-
schijnselen in de natuur te geven, veelmeer — en hierop
leggen wij een bijzonderen nadruk — moeien wij er hen
toe brengen Gods volmaaktheden , die zich in de zichtbare
wereld openbaren, te zien en hen daarom juist die voorwer-
pen voorstellen , welke het meest geschikt zijn, het bestier
van eene hoogere macht te doen erkennen. Op deze wijze
wordt niet alleen het verstand met kundigheden verrijkt,
maar ook het jeugdig gemoed tot godsdienstigheid opgewekt.
Dit is bij het bewerken van deze proeve onze leidende
gedachte geweest. .Uoge het werkje er toe bijdragen , dat
het hooge doel bereikt ivorde, hetwelk in bovenstaande rege-
len aan het onderricht in de natuurleer gesteld is.
Een enkel woord over de wijze van behandeling. Niemand
vinde het vreemd, dat wij voor de opeenvolging der stoffen
het Boek der Schepping op den voet volgden. Al het ge-
\