Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 64 —
tingen zouden geëerbiedigd worden, en op de
koloniën onbelemmerd handelen konden. Ge-
melde Bestand werd den igden April i6og door
de gevolmagtigden van wederzijden gesloten , en
den jden Junij daaraan volgende door den ko-
ning van Spanje bekrachtigd.
Jakob. Nu zal maurits zeer in zijnen sehik
geweest zijn; -dewijl hij nu eenen geruimen tijd
rust konde genieten.
Vader. Gansch niet, jakob ! de steeds werk-
zame held was zeer tegen deze rust, en het
kostte veel moeite, om hem tevreden te stellen,
en zijne toestemming in dezen te verwerven.
Marten. Wat deed maurits gedurende de
twaalf' jaren van rust, Vader ?
Vader, Behalve zijne menigvuldige stadhou-
derlijke werkzaamheden, hield hij zich in zijne
betrekking als krijgsman onledig, met het be-
slissen der geschillen tusschen de ingezetenen
van Gulik en Kleef, hetwelk door tusschenkomst
van de kracht zijner wapenen geschiedde, daar hij
de stad Gulik na een beleg van weinige weken
bemagiigde. Voorts deed hij in den jare i6i4
eenen kleinen veldtogt, in welken de steden Em»
merik en Rees door hem werden ingenomen.
Verder droeg hij zorg voor de meerdere ver-
sterking van 'sLands vestingen, het in standhou«
den der legermagt , benevens de aanhoudende
oefening in den wapenhandel.
Jakob. Werd bij het eindigen van het Be-