Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- ï55 -
tlotid het Fransche leger uiet verre van het
genoemde dorp, en deed met eene groote over-
magt eenen geweldigen aanval op het tegenover-
staande leger der Bondgenooten , hetwelk aan het
i eene einde overvleugeld en in het midden van
I elkander gescheiden werd.
i Jakob. Een bedenkelijke toestand voor ons
j leger, niet waar. Vader?
VADERi Wel een bedenkelijke toestand voor
J de onzen; doch hoor nu , wat de geschiedenis
I van onzen held verhaalt. De Luitenant-Gene-
j raai fagel, die het bevel over de achterhoede
voerde , ziende van eenen hoogen dijk het voet-
volk aan al het vijandelijk geschut blootgesteld,
zwom benevens zijn Adjudant door een water ,
rende voorls met lossen teugel naar de plaats
des gevaars en hield met zijn voetvolk tegen
des vijands voet- en paardenvolk een hard-
nekkig gevecht, van hetwelk men zelden een
wederga zag.
Marten. Dat was waarlijk dapper , Vader !
Vader. Luister maar verder en gij zult nog
meer hooren. Bij de voortzetting van hel ge-
vecht werd onze held aan het hoofd en regter
heen gewond ; doch hij bleef te paard en hield
vol, en toen zijne moedige krijgslieden al hunne
kogels verschoten hadden, gebood hij hun de
knoopen van hunne rokken te snijden en die
voor kogels te gebruiken. Vervolgens kwam ook
de beurt aan de ruiterij; op het bevel van fagel
J