Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
WOORDENLIJST.
185
vooral, imprimis-, praesertim-,
maxime; potissimum.
voorbeeld, exemplum, i, N; nor
ma, ae, F.
voorbijgaan, jjrae^ereo, ii, itum;i.
(overslaan) omitto , mis ,
missum-, praetermitto.
voordat, antequam privsquam.
voordeel, utilitas, tatis.
voordeelig, ulilis, e; quaestio-
sus, a, um-, — z'^n, prosum.
voorgaan, excello, lui, Isum.
voorgevoelen, praesagio.
voorhouden, propono, posui,
posituni.
voorkeur geven aan, malo.
voorkomen (toeschijnen), vi-
deor, visus sum.
voormalig, antiquus, j)riscus,
pristinus, a, um.
voornaam, adj., nohilis, e; voor-
naamste, subst. ducis,
M. oï'F, princeps, cipis;pri-
mores, um.
voorouders, maiores, um.
voorschijn, te — brengen, pro-
duco, xi, ctum; effero, extuli,
elatum, eff'erre.
voorspellen, signiüco.
voorstad, in een — , adj. suh-
urhanus, a, um.
voorstellen (subst; eener wet)
latio, onis, F.
voortduren, permaneo, mansi,
mansum.
voortdurend, perpetuus, a, um.
voortreffelijkheid virtus, utis,
F.
vooruitgaan, progredior, gres-
sus sum.
voorvaderlijk, patrius, a, um.
voorval, casus, eventus, us, M.
voorvallen, pass. van ago, egi,
actum, of gero, gessi, ge.Htum,
fio.
voorwaarde, lex, legis, F.
voorwenden, simulo; facio.
\ooTzeggen,praedico, xi, ctum.
voorzeker, quidem.
voorzichtig, cautus, a, um;
prudens, ntis-, — zijn, caveo,
cavi, caut%im.
voorzien, provideo, vidi, vi-
sum.
i vorderen (vooruitgaan), pro-
cedo, cessi, cessum.
vorderen (eischen), peto, tivi,
titum, (ah); oro.
vormen, fingo, nxi, fictum.
vos, vulpes, is, F.
' vragen, oro; rogo (dubbele ac-
cus.); peto, tivi, titum, (de
persoon uitgedrukt door ah
c. M.}-,quaero, quaesivi, quae-
I situm (de persoon door ah,
de of ex c. ablj.
vrede, pax, pacis, F. — sluiten,
— facio.
vredelievend, quietus, a, um.
vreemdeling, advena, ae, M.
vreesachtig, timidus, a, um.
vreezen, timeo, ul, metuo, ui;
vereor, itus sum; praemetuo;
! pertimesco.
vriend, amicus, i, M.
vriendelijkheid,sma«iYas, o<?'s,F.
vriendschap, amiciiia, ae, F.
^ vroeg (adv.) maiure.
vroeger (adv.) antea, ante.
vrouw, muiier, eris; femina, ae.
vrij, Uber, era, erum.
vrijheid, lihertas, tatis, F.
vrijmoedig, lihere.
vrijspreken, libero.
vrijwillig, voluntarius, a, um.
\ vurig, fortis, e.
' vuur, ignis, is. M.
vijand, (van den staat) hostis,
is, M; (persoonlijk) inimi-
i ctis, i, M.
vijandig, inimicus, a, um.
vijandschap, inimicitia, ae, F.
14