Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
182
WOORDENLIJST.
uitstekend, emlnens, ntis; excel-
lens, ntis-, (in eig, zin) emi-
nens; procerus, a, um.
uitstellen, moror.
uitstel, mora, ae. F.
uitvoer, ten — brengen, con-
ficio, efficio, feci, fectum.
uitvoeren, gero, gessi, giestum.
uitvoerder, minister, tri, M.
uitzeilen, solvo, sotvi, solutum.
uur, hora, ae, F.
uw, tuus, a, um; vester, tra,
trum; iste.
V.
vaandel, signum i, N.
vaarwel, vale.
vader, pater, tris.
vaderland, patria, ae, F.
vallen, cado, cecidi, casum;
ruo (corruo').
van, uitgedrukt door den ge-
nitivus ; (scheiding), a, ah,
ex (abl); (betreftcnde), de
(abl.).
varen, navigo.
vast, firmus, a, um.
vastheid, firmitas, atis, F.
vechten, pugno; dimico; decer-
no, crevi, cretum; conftigo,
flixi, flictum.
vee, pecjis, oris, N.
veel, mullus, a, um.
veilig, tutus, n, um.
veiligheid, salus, utis, F; in —,
tnto.
veinzen, siniulo; facio, feci,
factum.
veldheer, imperator, oris.
veldslag, proelium, N; pugna,
ae, F.
veldvrucht, fruges, um, F.
ver, longe; procul; — af zijn
abesse; zoo — af zijn, tan-
tum abesse.
verachten, contemno,psi, plutn,
veranderen, miito.
verandering, versura, ae\ mu-
tatio, onts, F.
veranderlijk, mutabilis, e.
verbergen, celo (2 acc.); occm-
lo, ui, ultum.
verbergen (zich) lateo, ui.
verbeteren, corrigo, rexi, rec-
tum.
verbieden, veto, ui, itum (acc.
c. inf.); prohibeo, ui, itum
(ne met conj.).
verbinden , coniungo , nxi,
nrtum.
verblijf, domicilium, i, N.
verbonden, annexus, a, um.
verbranden (intr.) ardeo, arsi,
arsum; (trans.) uro, ussi,
ustum.
verdacht, suspectus, a, um.
verdedigen, defendo, di, sum;
tueor. tuitus sum.
verdediger, defensor, oris, M.
verdeeling, partitio, onis, F.
verdenken, suspicor.
verdenking, suspicio, onis, F.
verderf, pernicies, ei, F.
verdienen, mereo of mereor;
dehto, ui, itum.
verdrag, foedtis, eris, N
verdragen, patior,passus sum.
verdrijven, depello, {expiello),
puli, pulsum; ago, egi, ac-
tum.
vereeren, adoro.
vergaan, pereo, ii, itum. ,
vergeefs, te —, frustra.
vergelijken, comparo; confero
(acc. en dat. of cum).
vergeven, ignosco, novi, notum
(dat.).
vergiffenis, venia, ae; — schen-
ken, ignosco, novi, notum c.
dat.
vergiftigen, venenum dare.
verhalen, narro.
verheerlijken, augeo, auxi, auc-
tum.