Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
WOOKDEXLIJST.
181
tocht, iter, itineris, N.
toedoen, door — van, opera, e.
gen.
toegeven, comedo, cessi, ces-
sum.
toegevend, lenis, e.
toehoorder, auditor, oris, M.
toekomst, futura, N. pl.
toelaten, potior, passus sum.
toen (demonstr.) (relat.)
cum, ut, uhi\ abl. absol.; no-
men als appositie,
toenemen, progredior, gressus
sum', augeo, ji, ctnm,
toeschijnen, videor vtsus sum.
toestaan, trihuo, hui, buturrr,
concedo, cessi, cessum.
toestand, res, rei, F; status, w.9,
M.
toestemmen, assentior, sensus,
sum.
toevallig, fo7'te.
toeven, moror.
toevertrouwen, credo, didi, di-
tum', com7)ntto, nnsi,nnssu7n.
toevlucht nemen, confugio,
/ugi (in of ad.)
toe\\üehisooró,pe7'fugium,i, N.
tong, lingua, ae, F.
toonen, ostendo, ndi, ntum.
toorn, ira, ae] iracundia, ae, F.
toornig, iratus, a, um; zijn,
irascor, iratus sum.
top (van) summus, a, um.
tot, ad, c. acc; — nog toe,
adhuc, tot op — (van tijd),
usque ad.
totdat, du7n, donee.
treuren,rfo/eo, ui-, lugeo, xi,ctum.
treurig, iristis e.
trillen, tremo, mui.
troep, manus, us, F; troepen,
copiae, arum, F.
troon, solium.
troost, solatium, i, K
troosten, solor.
trotsch, superbus, a, um.
trouw (adj.) fidus, a, wn; fide~
lis, e.
trouweloosheid, ae, F.
tuin, hortus, i, M.
tusschen, inter (acc.).
tweede, secundus, alter, gen.
ius.
twist, disputatio, onis; contro-
versia', burger —, civilis, e,
adj.
twijfel, duhium. (N. adj.); du-
hitatio, onis, F; in zijn,
duhito; esse duhium (met dat.
van persoon); zonder —,
sane', nimirum.
twijfelen, duhito.
twijfelachtig, duhius, a, um.
tijd, tempus\ oris, N; te gelij-
ker —, simul; te eeniger —
aliquando.
tijdgenoot, aequalis, is.
tijding brengen, nuntio {re-
nuntio ; — komen, pass.
U.
uit, e, ex (abl.); (buitenshuis)
foris', foras.
uitbarsten (in lachen), vultum
risu solvere.
uitdoen, exstinguo, nxi; nctum.
uitdrukking, vox, vocis, F.
uiten, gevoelen —, sentio, nsi,
muff.
uiterlijk, species, ei, F.
uiterste, summus, a,uni;extre-'
nius, a, um.
uitgaan, exeo, ii, itum',egredior,
egressus sum.
uitgeput, defatigatus, a, um.
uitgesloten, remotus, a, um.
uitkramen, exhiheo, hui, hitum.
uitleggen, expUco] expono, po-
sui, positum.
uitmunten, excello, lui, Isunu
uitnoodigen, invito.
uitroepen, exclamo.
uitschelden, maledico, xi, ciwn.^