Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
17Ü
WOOltUENLlJST.
onvriendelijk, inimkus, a, uni.
onwaardig, indignics, a, um
(abl.); (adv.) indigne.
onwetendheid, igmrantia, ae,
F.
onzeker, incertus, a, um.
onzijdig, medius, a, um.
oog, oculus, i, M; in bet — '
krijgen, conspicor (acc.).
ooit, unquam. \
oor, auris, is, F.
oordeel, sententia, ae, F; iudi-
cium, i, N; ojnnio, onis; van
— zijn, eenseo, ui, sum.
oordeelen (= meenen) exis-
timo; arhitror; eenseo, ni, sum.
(— beoordeelen) iudico; aes-
timo. I
oorlog, helium, i. N. i
oorlogzuchtig,èe?i»cosMS, a, um. \
oorsprong, origo, inis, F.
oorzaak, causa, ae. F.
op, in (acc. of abl.).
opbreken, »Joyeo(co)»wot!eo),(«o-
vi motum; intrans. beteekenis
in 't passivum,
opdat, ut, quo (c. conj.).
opdragen, iuheo, iussi, iussum,
impero.
open, apertus, a, um; — zijn,
pateo, ui.
openbaar,a, um; com-
munis, e.
openen, aperio, ui, apertum.
opgeven, desisto, stiti.
ophouden, desisto, stiti.
opleggen, impono, posui, posi-
tum.
opletten, attendo, ndi, ntum.
oploopendheid, iracundia, ae.
opmerken, animadverto, ti,
sum.
opmerkelijk, insignis, e.
oppassen, caveo, cavi, cautuni-,
dat niet, caveo met conj.
oproepen, evoco.
oprukken, proficiscor, fectus
sum.
opschudding, in — brengen,
concutio, cussi, cussum.
opslaan, pono, posui, posi-
tum.
opstand, tumidtus, us, M.
opstoken, concito; cieo, civi, ci-
tum.
opvoeden, edu^o-, nutrio.
opvoeding, doctrina, ae, F.
opvolgen, succedo, cessi, ces-
sum (dat.),
opzamelen, confero; comparo.
orakel, oraculum, i, N.
oud, vetus, eris; (uit ouden
tjjd) antiquus, a, um; ouder,
maior natu, senior; jaren —,
natus.
ouderdom, senectus, utis, F.
ouders, parens, ntis, M. en
F.
oudheid, »«iwstes, a<«s, F; oud-
heden, res antiquae.
over (adv.) supra; (praep.)
trans (acc.); super (acc. of
abl.); de (abl.).
overblijven, resto, stiti; er blijtt
over, restât, reliquum est.
overbodig, supervacuus, a, um.
overbrengen, transféra, tuli,
latum, ferre.
overdaad, nimia, orum (N. pl.).
overeenkomst, harmonia, ae,
F.
transeo; supero,
traicio, ieci, iec-
tum;transmitto;
misi, missum; transcendo,
ndi, nsum.
overgrootvader, proavus, i, M.
overhalen, persuadeo, si, sum
(dat. of ut met conj.).
overheid, magistratus, us, M.
overig, reliquus, a, um.
overkomen, fio; aecido, cidi.
overgaan
oversteken
overtrekken