Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
WOOKDEXLIJST.
183
meedoogend, clemens, tis-, adv.
clementer.
raeeTien,^?/^0; opinor; (van oor-
deel zijn) censeo^ ui, nsum\
(meening koesteren) sentio.
us, nsum.
meening, sententia. ae. F; (ver-
moeden) ojnnio, onis.
meer, plus, pluris; adv. magis.
meest, adv. plurimum\maxime;
de — menschen, plerique.
meestal, plerumque,
meester (onderwijzer), magis-
ter^ tri; (van eigendom) do-
minus, i.
Mei, Maitis a, um.
meisje, puella. ae; virgo. inis.
melden, nuntio; reniintio,
melk, lac, ctis. M.
menigte, copia, ae, F; groote
— \diX\,2)crmulti, ae, a; in —,
frequens, ntis.
menigvuldig, creher, hrum\
frequens. tis.
mensch, Jwmo, inis. M.
menschelijk. humanus, a. um.
met, cian (abl.); middel waar-
door, uit te drukken door
abl.
middelmatig, het — e,medio-
cria, imn (N. pl. adj.)
mier, formica, ae, F.
minachten, contemno. mpsi,
mptnm.
minachtend, fastidiose.
minder, minor us; didx. minus.
misbruik maken van, ahutor,
abusus sum (abl.).
misdaad, scelus, eris, F. fa-
cimiSy oris, N.
misdadig, srelestus, a, um.
missen, egeo (^indiqeo), ui (gen.
of abl.); careOy ui (abl.)
mistrouwen, diffido, fisussum
(dat.)
moed, virtus, utis, F; forti-
tudo, inis. F; animus, i. M;
goede —, 7ndgnus animus.,
moede, fessus {lassus\ a, nm\
ik ben —, tdedet e.
moeder, mater^ tris.
moedig fortis, e; auddx, dcis;
adv. fortiter.
moe\\\]k,diffiicilis, e; durus, a,
um.
moe\\^k\ïe\di,difficultas, atis,¥.
moeite, opus, eris; labor, or?s,M.
zich — geven, operam dare.
moeras, palus, udis, F.
moerassig, paluster, iris, tre.
moeten, debeo; oportet (acc. c.
inf.); gerundivum,
mogen, (veroorloofd zijn) licet,
cuit; (in zinnen van doel)
ut c conj.; (bij wenschen)
praes. conj.
mogelijk, door een persoon van
kunnen te vertalen,
monster, monstrum, i.
mooi, praeclarus, a, um.
moord, cdedes, is, F.
morgen, in den — mane; (vol-
genden dag), eras.
muil, calceus, i, M.
muilezel, mulus, i, M; mtda,
ae, F.
muur, murus, i, M; (van een
huis) paries, etis, M.
muziek, musica, ae, of e, es,
F.
myl, mille passus, plur milld
passuum.
mijn, meus, d, um.
'N.
na, post (c. acc.)
naam, nomen, inis, N; fama,
ae, F.
naar, ad, in (c. acc.)
nabij prope (acc.); — zijn,
adsum.