Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
WOOKDEXLIJST.
171
koningschap, regnum^ i,
koninklijk, regiuSj a, um; —
macht, regnmn, N.
koop, emptio, onis, F.
koopen, emOy emi^ emptnm.
koppig, contimiax, acis,
kort, brevis, e; zeer —, perhre-
vis, e; in 't —, deniqiiey quid
multa ?
kortheid, hrevitas^ atis.
kostbaar, pretiosiisj a, um.
kosten, subst. sumptusyiis.'hv,
impendium^ i, N.
koud, frigidus^ a, um.
koude, frigus, oris, N; algor,
oris, M.
kracht, vis, vim, vi; vires, ium^
F.
krachtig, finnus, a, um.
krans, corona, ae, F. sertum,
i, N.
kreupel, claudus^ a, um-, aeger
pedihus.
krygen, habeo, ui, itum.
krijgsroem, gloria belli.
krijgsverrichting, negotium^
M.
kudde, pecuSj oris,
kunnen, j^ossum, potui, posse;
in zinnen met ut door
coniunct.
kust, ora, ae, F.
kwaad, malus, a, um; subst
malum, i.
L.
laag, humilis, e; comp. infe-
rior, us.
laat, serus, a, um; laatste,
ultimus, postremus, a, um,
ten —, demum,, postrema.
Lacedaemonier, Lacedaemoyii-
us, i.
lafaard, ig?iavus, a, um,
lafheid, igyiavia, ae, F.
lafhartig, ignavus, a, um,
lach, risus, us, M.
lachen, (subst.), risus, w.v, M.
lachen (verb.), rideo, rist, ri-
sum.
lam, agnui^, i, M.
land (opp. stad) rus, ruris,
N; agri, orum, M; op het
—, ruri; uit het —, rure;
naar het —, rus', geboorte
—, pairia, ae, F; terra, ae,
(opp. zee),
lande ijk, rusticus, a, um.
landman, rusticus, i.
landsman, civis, is, M. of V.
lang, longus, a, um; van af-
stand, longinquus, a, um-
van tyd, diuturnus, a, um;
adv., langen tijd, diu; lang
geleden, iam diu; zoolang,
tamdiu] langer, diutius; niet
langer, noniam.
langdurigheid, longitudo, inis,
F.
langgevestigd, vetus, eris.
laten (verlaten) relinquo, li~
qui, lictum (bij een inf., bv.
laten maken) door iuheo of
euro te vertalen; ongedaan
—, praetermitto.
later, postea.
Latijnsch, Lalinus, a, um;
Latijn (Latijnsche taal) La-
tina, orum, nom. pl.; adv.
latine.
last, onus, eris, N,
lastig, importunus, a, um.
leeren (onderwijzen), doceo,
cui, ctiinr, (van iemand)
disco, didici; — kennen, cog-
nosco, novi, notum.
leerling, discupulus, i, M.
leermeesteres, magistra, ae,
F.
leeftyd, aetas, atis, F.
leeuw, leo, onis, M.