Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
]70
WOOllUENLIJST.
houten, Ugneua, a, nm.
huis, domus, us; aedes, ium,
F; te —, domi; naar —, do-
mum; van —, domo.
hulp, auxilium, i, N.
hy, is; ille; (gewoonlijk door den
derden persoon uitgedrukt).
ieder, iedereen, guivis, quisque.
iemand, aliquis; quidam-, quis.
immers, nam; enim; namque.
in, in (acc. of abl.); in ver-
houding tot, pro (abl.).
inboezemen,belang —,interest.
indachtig, memor, oris (gen )
indien, si; maar —, sin; zelfs
—, etiamsi.
ingenomen zijn, delector.
innemen, capio, cepi. ca^Hum.
inroepen, imploro.
inspannen, intendo, ndi,ntum
c. dat.
instelling, institutum, i, N.
invloed, graiia, ae, F; — heb-
ben, moveo, movi, motum.
inwoner, incola, ae, M.
inzien, animadverto, ti, sum;
sentio, nsi, nsum.
ik, ego, mei, mihi, me; — voor
mij, ego vero.
Ionisch, lonius, a, um.
J.
ja, etiam, imtno-, — inderdaad,
immo.
jaar, annus, i-, van een —,
een — durend, annuus, a,um.
jammeren, lamentor.
Januari, Januarius, a, um.
jeugd, iuventus, utis; adnles-
centia, ae, F.
jong, adulescens, ntis.
jongeling, ,}wfew»s, is.
jongelingschap, iuventus, tu-
tis, F; adulescentia, ae, F.
jongen, puer, eri, M; weder
een — worden, repuerasco.
juist (als aanwijzing) ipse; fop
dien tijd) forte; nu —, nunc
adeo.
Juni, Junius, a, um.
K.
Kalendae, Kalendae, arum, F.
kalm, Placidus, a, um.
kampeeren, casträ facere.
kaneel, cinnamum, i, N.
kant, aan alle —, undique.
karakter, natura, ae; indoles,
is; ingenium, i, N.
keizer, imperator, oris.
kennis, scientia, ae; — geven,
certiorem facere.
kenteeken, insigne, is, N.
keuken, culina, ae, F.
kiezen, creo; facio, feci, factum.
kind, puer, eri, M; kinderen
(van het huisgezin) liberi,
orum; (in 't algemeen)
pueri.
kleed, vestis, is, F.
kleedij, vestis, is, F.
klein, parvus, a, um,
kleinzoon, nepos, Otis, M.
klinken, sono, ui, itum.
knaap, puer, eri-, weder een
— worden; repuerasco.
koek, libum, i, M.
koeherder, bubidcus, i, M.
kolonie, colonia, ae, F.
kolonist, colonus, i, M.
komen, venio, veni, ventum;
te hulp —, subvenio (dat.);
tot zich zeiven —, se colligo,
legi, tectum.
komst, adventus, us, M.
koning, rex, regis, M.
koningin, regina, ae, F.