Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
WüUKUENLlJST.
lbO
hart, cor, cordis, M; animus, i,
M.
hartstocht, cupiditas, atis, F.
haten, odi, osus.
haven, partus, us, M.
hebben, habeo, ui, itum-, (dat.
van bezitter zie 42"® les;
hoop —, spero', verlof of recht
—, licet-, behoefte —, egeo, ui-,
betrekking — op, pertineo
ad- er iets tegen —, obicio,
ieci, iectum.
hebzucht, avaritia, ae, F.
Hector, van —, Hectoreus, a,
um.
heden, hodie-, adj. van —, ho-
diernus, a, um.
heerschen, regno-, impero (dat),
heftig, violens; vehemens, ntis.
heilig, sacer, era, crum.
heiligdom, fanum, i, N.
heimelijk, clatn.
held, vir, viri; heros, ois (acc.
oa).
helder, clarus-, lueidus, a, um.
Hellespont, Hellespontus, i, il.
helpen,^/-osMw; suhvenio, veni,
ventum, dat.
Helvetiërs, Helvetii, orum-, Hel-
vetisch, Helvetius, a, um.
hemel, caelum, i, N; (plur.
caeli, M.).
Hercules (bij), Hercule, me-
herc{u)le.
herinneren, reminiscor-,zicb. —,
recordor, memini, imp. me-
mento.
herinnering, memoria, ae, F.
teeken, blijk) monmnen-
tum, i, N.
hernemen, recipio, cepi, ceptum.
hersenen, cerebrum, i, N.
hert, cervus, i, M.
heuvel, tumulus, i-, collis, is, M.
hevig, adj. ferox, ocis; acer, cris,
ere.
hevig, adv. vehementer-, vahle.
hier, hic.
hinderlagen, insidiae, arum.
hinderlijk, molestus, a, um.
hinderpaal, impedimentum, i,
N.
hoe, quam (bij adiect,); quo-
modo-, relat. quemadmodum;
interr. quid, qui-, — veel,
quantum-, — velen, quot —
groot, quantus-, adv. (bij
comparat.) quanto-, — veel
(van prijs), quanti, — ook,
— zeer ook, quamvis. —
200? quidum? — nu? quid
iam.
hoeden {z\c.\i),caveo, cavi,cau-
tum c. acc.
hoek, angulus, i, M.
hoewel, quamquam, etsi, cum,
quamvis, ut.
liofïehjkheid, comitas, atis, F.
honger, fames, is, F.
hoofd, caput, pitis, N; (leider)
dux, cis, M. oi F., princeps,
eipis-, (pi.) priïnores-, — stad,
caput.
hoog, altns, a, um-, hoogste
summus, a, um; adv. magni-,
Zoo —, taiiti-, hoogstens,
summum.
hoogte, altitudo, inis, F.
hoop, spes, ei, F. — koesteren,
— habere.
hooren, audio-, exaudio.
hopeloos, desperans, ntis.
hopen, spero (acc.)
hond, canis, is, M. en F.
honing, mei, meilis, N.
horen, cornu, us, N.; met —
voorzien, cornutus, a, um.
houden, teneo (obtineo), ui,
tentum; habeo, ui, itum-, (be-
schouwen als,) duco.
houding, habitus, us, M.
hout, lignum, i, N.
12