Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
162
WOOKDEKLIJST.
beloven, promitto, misi, mis-
sum-, polliceor, citus sum.
bemachtigen, potior, potitus
■ sum (abl.)
bemooing, labor, oris, M.
bende, caterva, ac, F.
benoodigdheden, res necessa-
riae.
benijden, invideo, di, sum.
(dat).
beoordeelen, iudico.
bepaald, certus, a. um.
beperken, derogo, de of ex (abl.)
beproeven, Conor.
bereiken, pervenio, veni, ven-
tum-, attingo, tigi, tactum.
berg, mons, montis, M.
berichten, nuntio-, renuntio.
berispen, culpo- vitupero-, repre-
hendo, di, sum
beroemen, (zich) glorior.
berooven, spolto (abl.); fraudo
(abl.).
berouw , ik heb —poenitet me
(met gen. of infinit.) —
het berouwt mij.
beschaafd, humanus, a, um.
beschaamd, zie schamen,
bescheiden, modestus, a, um.
bescherming, praesidium, i,
N; munimentum, i. N.
beschouwen , contemplor (=
houden voor), duco, duxi,
ductum ; existimo-, arhitror.
beschuldigen, accuso] arguo,
i, utum.
beschuldiging, crimen, inis,
N.
beschijnen, illucesco, illuxi
(dat.).
besluit; consilium, i, N; tot een
— komen, statuo, ui, uturn.
bespotten, rideo, risi, risum.
bespreken, dissero, ui, rlunr,
disputo.
bestaan, exsto, stiti.
besteden, confero (dat. of in
c. acc) impertio (dat); tijd of
aandacht—, adhibeo in, c.acc.
bestrijden, ohsto, stiti, dat.
besturen,ra^o, xi, ctum (acc);
impero (dat.); zaken —,gero,
gessi, gestum.
bestuur, imperium, i, N.
betalen, reddo, didi, ditum.
betamen, decet (acc.)
beteugelen, moderor.
betoogen houden, dissero, ui,
rtum; disputo-, eloquor.
betreffende, de (abl.); wat —
betreft, quod attinet ad.
betrekking, met — tot, de{a\A).
betreuren, poenitet me, c. gen.
betuigen, testificor.
beurt, (te — vallen) contingo,
tigi, tactum (impers.).
bevangen, subeo, ii, itum.
bevel, imperium, i, N.
bevelen, iuheo, iussi, iussum.
bevestigen, constituo, tui, tu-
tum.
bevolken, frequento.
bevreesd, territus, perterritus,
a, urn.
bevriezen, gelor.
bewaker, custos, odis, M.
bewaking, custodia, ae, F.
beweging, motus, us, M; uit
eigen — sponte,
bewerken, (den grond), subigo,
egt, actum-, (teweegbrengen)
efficio, feci, fectum.
bewondering, admiratio, onis,
F.
bewonen, teneo, ui, tentum.
bewjjs, argumentum, i, N.
bewijsgrond, argumentum, i, N.
bezetten, occupo-, bezet houden,
teneo {otineo), bnui, tentum.
bezetting, praesidium, i, N.
bezigheid, res, rei, F; nego-
tium, i, N; ratio, onis, F,