Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
WÜOI:denlusi'.
161
ballingschap, exsiUum, i N.;
in —, extorris, e (abl.).
band, vinculum, i, N.gewijd —,
infula, ae, F.
barbaar, harbarus, a, um.
barmhartigheid, misericordia,
ae, F.
beantwoorden, respondeo, ndi,
nsum (dat.),
bearbeiden, colo, colui, cultum.
bedenken (overwegen) consi-
dero; pondero; cogito.
bedoeling, consilium, i. N.
bedreigen, impendeo, di, sum
(dat); minor (acc. rei, dat.
personae),
bedriegelijk, fallax, acis.
bedriegen, decipio, cepi, cep-
tum-, fallo, fefelli, falsum-,
zich —, fallor.
bedroefd zijn, doleo, ui-, ae-
gre fero (met quod of acc.
e. inf.)
bedrog, fraus, fraudis, F.
beeld, imago, inis-, simula-
crum, i, N; (— toonbeeld)
specimen, inis, N.
beest, bestia, ae, F.
begaan, committo, misi. mis-
sum-, facio, feci, factum-, een
fout —, committere.
begeerig, cupidus, a, um-, adv.
avide.
begeerlijkheid, cupiditas, atis,
F.
begeven {2ich), se con f err e{ad).
begiftigen, dono (dat. en acc.
of acc. en abl.)
begin, initium, i, N; in het —
van den zomer, prima aes-
tate.
beginnen, incipio, cepi, cep-
tum; instituo, tui, tutum-,
(perf.). coepi.
begraven, sepelio, sepelivi, se-
pultum; defodio, fodifossum.
begrepen, er onder — zijn,
desum.
begroeten, saluto.
begrijpen, intellego, lexi, lectum,
begunstigen, faveo, favi, fau-
tuin, studeo.
behagen, delecto (acc.); Übet-,
placeo (dat),
behalve, praeter (acc.)
behendig, scienter, prudenter.
behoeven, egeo (abl.).
hehooren, oportet (acc. c. inf.);
debeo.
behoud, salus, utis, F.
behouden, teneo, ui, ntum.
beide, ambo, ae, o. uterque,
utraque, utrumque; van —
zijden, utrimque.
bejaard, grandaevus, a, um.
bekend, cognitus-, notus, a, um.
bekennen, fateor, fassus sum,
confiteor, — fessus sum.
beker, calillus, i, M; patera,
ae, F; poculum, i, N,
beklagen, misereor, miseritus
sum-, miseret.
bekleeden, gero, gessi, gestum.
bekommeren, zich, euro.
bekooren, delecto.
belang, causa, ae, F. het is
in het — van interest, 39ste
les, d.
belangrijk, magnus, a, um.
belastingpachter, publicanus,
i, M.
belegeren, oppugno; ohsideo,
sedi, sessum.
beleedigen, laedo, laesi, laesum-,
violo.
beleefd, benignus, a, um.
beleg, obsidio, onis, F.
beleid, consilium, i, I^.
beletten, impedio (met quo-
minus of quin).
Belg, Belga, ae, M.
Belgie, Belgia, ae, F.
11