Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
aanvüllixgsoefenixgen. 149
terugkwam, zei hij: „Ja, bij Hercules, uit Africa, geloof ik."
Daar ik reeds boos was, (part) zei ik minachtend tot hem:
„neen zeker niet, uit Sicilië." Toen zei iemand, als (een) die
alles wist: „Hoe, weet gij niet dat hij te Syracuse quaestor
geweest is?" In 't kort, ik hield op met boos te zijn en gaf
voor dat ik een van hen was die naar de badplaats waren
gekomen.
3. Verhaal.
Vandaar kwam men te Sidon, een stad, vermaard om zijn
oudheid en den roem harer stichters. Aan Hephaestion werd
toegestaan als koning aan te stellen dien hij van de Sidoniërs
dien hoogen rang het meest waardig zou oordeelen. De gast-
heeren van Hephaestion waren jongelieden onder hunne
(medeburgers) vermaard; toen hun (sihi) (echter) de gelegen-
heid werd aangeboden om te regeeren, zeiden zij a dat niemand
volgens voorvaderlijke gewoonte tot dien rang werd toegelaten,
tenzij uit koninklijken stam gesproten.
Zij verklaarden, dat niemand de voorkeur verdiende hoven
{j)otior quam) zekeren Abdalonymus, aan den koninklijken
stam verbonden, maar die uit armoede een tuin in een voor-
stad bearbeidde met geringe winst. De oorzaak zijner armoede
was braafheid; en ingespannen bij zijn dagelijksch werk,
hoorde hij het wapengekletter niet dat geheel Azië in op-
schudding had gebracht.
Plotseling traden zij daarop zijn tuin binnen met de sie-
raden der koninklijke kleedij. Toen, na hem als koning
begroet te hebben, zei een van hen: „Die plunje moet gij
verwisselen met dit stel kleêren dat gij in mijne handen ziet.
Neem den geest van een koning (aan) en breng dat zelf-
bedwang van u over in dat lot hetwelk gjj waardig zijt. En
wanneer gij op den koninklijken troon zit, heer van leven
en dood van alle burgers, vergeet dan dezen toestand niet,
in welken — neen bij Hercules, om welken — gij het koning-
schap ontvangt."
De koning beval hem terstond (bij zich) toe te laten en
na hem langen tijd beschouwd te hebben, zeide hij: „De
houding van uw lichaam is niet in tegenspraak met den roem
a. Zie 6Tste les.