Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
VEKDfiU GEBUUIK VAN IIET KELATIVUM. 145
deelende dat zijne overwinning zulk» een misdrijf niet
noodig had, gaf den geneesheer bij den koning aan en ver-
kreeg 4 door zyn goede trouw dat hij Pyrrhus er toe bracht
de vriendschap der Romeinen te zoeken.
2. Toen Themistocles, aanvoerder der Atheners, zag dat
het voordeelig voor de Grieken was, in de zee engte van Sa-
lamis te stryden met de menigte schepen van Xerxes, en
zijne medeburgers hiervan (jci) niet kon overtuigen, bracht hij
door slimheid te weeg dat de Grieken door de barbaren tot hun
eigen voordeel werden gedrongen. Immers verraad veinzende
zond hij (iemand) tot Xerxes om aan te brengen dat zijne lands-
lieden beraadslaagden over de vlucht en dat de zaken moei-
lijker voor hem zouden zijn, indien hij de steden een voor
een moest aanvallen, door beleg. En op deze wijze bewerkte
hij ten eerste dat het leger der barbaren in onrust werd ge-
houden daar zij den geheelen nacht op wacht waren; ver-
volgens dat zijn eigen (soldaten) met versehe krachten met
de barbaren streden , (die) afgemat (waren) van 't waken (en)
in een engte, zooals hij verlangd had, waar Xerxes geen
gebruik kon maken van de menigte waarin hij het voordeel had.
67'!' Les.
Verder gebruik van het relativum.
Bij relatieve zinnen blijft nog ter opmerking over:
ir a. Dikwijls staat een relativum in plaats van een demon-
strativum in het begin van een zin, om dezen zin nauw met
de voorgaande te verbinden. In zulke gevallen wordt in't Holl.
meestal een conjunctie gebruikt.
Maar toen Ariovistus hen in 't oog had
gekregen, quos cum Ariovistus consp exisset.
h. Het neutrum quod, adverbiaal gebruikt, begint dikwijls
O. Gebruik het relativum qui aan het begin van den zin, — quod
faeinus. — b, mereo. — c. inquieto.
10