Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
o8
In welke betrekking staat deze regel tot den voorgaanden''
lireid wel besteed en opgestapeld uit tot volledige zinnen,
en verklaar, hoe 't welbesteden, 't nuttig gebruik
van zijn goed iemand gelukkig kan maken, alsmede
hoe 't opstapelen van zijne schatten iemand kan wroe-
gen. Aoem een paar synoniemen van wroegen.
O mensch! O kan de uiting zijn van bewondering, van
angst en schrik, van vreugd, van smart en verdriet,
van begeerte of wensch, van ontevredenheid, van
onverschilligheid enz. (geef daarvan voorbeelden); in
verbinding met andere uitroepen kan o versterkende
kracht hebben, b.v. in: o wee! o God I Hoe is 'tin
bovenstaand vers ?
H Bezitten niet, H gebruiken is genieten. Welke overeen-
stemming in beteekenis is er tusschen dit vers en
het onmiddellijk daaraan voorafgaande 't Gebruiken is
genieten. Als ge een woordenboek gebruikt, hebt ge daai"
genot van Van iets. dat men niet gebruiken kan, dat
ons nooit te pas kan komen, heeft men geen genot.
Wanneer zegt men van iets, dat men het best gebruiken
kan ? Ik kan u dit boek niet leenen: 'k moet het
vandaag zelf gebruiken. Waardoor kunt ge moeten
gebruiken in dezen zin vervangen? De politie moest de
wapenen gebruiken, om de menigte uiteen te drijven.
d. w. z.: zij moest zich van de wapenen......
Zijne handen —. zijne oogen gebruiken; wat betee-
kenen die uitdrukkingen ? Geef eens een voorbeeld,
waarin gebruiken synoniem is meieteii. Reeds geruimen
tijd gebruik ik mineraalwater: nu is gebruiken^ . . . .
Hij geniet een jaarlijksch inkomen van fiOOO. Voedsel
genieten. De buitenlucht genieten. Bij dien redenaar
geniet ik steeds. Wat beteekent genieten in die uit-
drukkingen ?