Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
NoclitiUis zal men beuirrken, dat we lüer ook wederom liet voorbeeld
hebben voorop jresteld, dat we ook hier ^retrouw zijn orebleveii aan
ons be^'insel, dat de oeteninjr zooveel niofjelijk moet aansluiten bij het
voorbeeld, dat de taal uit de, taal moet worden «releerd.
De derde afdeeling van dit werkje hebben we het opschrift „Aan-
banjTsel*' gejreven. Uit dien naam reeds bljikt, dat we dit «jedeelte
niet het belanfrrjjkste achten.
Het bevat de toelichting van een honderdtal uitdrukkinp^en en spreek-
woorden, terwijl hier en daar in korte trekken de over<rangr van de
eijjeniyke tot de fijjuuvlijke beteeken is is aanjrejreven. Op dit greb ie d
was de keuze heel ruim : wij hebben ons l)ij die keuze laten leiden
door de overwejringr dev voljrende vrafjen :
ff. komt de uitdrukkingr veel voor ?
b. maakt de verklarinjr de beteekenis doorzichtiger ?
c. kunnen we de voor waar erkende verklaring vertrouwen ?
d. kan het aangeven van den overgang tot de figuurlijke beteeke-
nis den leerlingen den weg wijzen, hoe ze in soortgelijke gevallijn
hebben te handelen ?
Wat nu de vertrouwbaarheid der historische aanteekeningen betreft,
twee verklaringen moeten ons uit de pen :
le. wii geven alleen het resultaat, waartoe taalvorschers zijn gekomen;
'2e. waar we ons geheugen niet volkonu'n vertrouwden, hebben we
de best(^ werken op dit gel)ied geraadpleegd.
Voor oj)- en aanmerkingen houden we ons bij voortduring aanbevo-
len ; licht zal het gebruik leemten, misschien fouten aan den dag
l)rengen ; dat men er ons op wjjze I
Dat dit stukje ook jongen onderwijzers welkom moge zijn en het
ook buiten den kring van normaal- en kweekschool iets moge bijdra-
gen tot de kennis onzer ^Moedertaal !
D. BOSWIJK.
Arxhem, Aug. 1880. W, WAL8TKA.
VOOR DEN VIERDEN DRUK.
Bij het verschijnen van dezen druk brengen we onzen dank aan
Dr. Moolhüizen te Doetichem, aan wiens welwillende opmerkingen
we de verbeteringen verschuldigd zijn, die we hebben aangebracht in
de afdeeling y^Uitdrukkingen en Spreekwoordeny Door die verbeterin-
gen zal dit stukje ongetwijfeld in l)ruikbaarheid hebben gewonnen.
Arnhem, Dec 1897.
D. BOSWIJK.
W. WALSTRA.