Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
id. id.
id. id.
id. id.
Boüwmerstkk,
Uitjijaveii voor liet Onderwijs
van W. J. THIEME & Cie. te Zutphen.
Dr. G. IUkkkr, Leerboek der Werktuigkunde, vooral ten dienste
der H. I^. S.
A.A.Urkkman, Aardrijkskunde van Nederland, ten dienste van
a. s. onderwijzers en van Norm.- en Kweeksch.
„ Aardrijkskunde van Nederland, ten dienste van
M. U. L. ond., Norniaalsch., de laagste kl. v. H.
S., Gymnasia enz. 2e Leerboekje
Aardrijkskunde van Nederland, voor de 3e en
hoogere klassen van H. B. S., Gymn. enz. 3e Leerb.
en ScHUiLTNG, Schoolatlas v. Ned., 3e dr., in 24 kaarten
ing. f 2,90, geb.
id. id. Schoolatlas v.d. Gelieele Aarde, 2e druk, bev.ruim 50
kaarten, ben. KIO kartons, ing. ƒ 3,90, geb.
D.. Boswijk en W. AValstha, liet Levende "Woord, Ie stukje, 5e dr.
ƒ0.75, 2e St. 4e dr./ 0,90 3e st.3e dr. ƒ 1,—, 4e st 2edr.
Nederlandsclie Spraakkunst.
Vragen en Opgaven b d Nederl. Spraakk., 2e dr.
Bouwstofifen voor een 80tal Opstellen, 2e druk
Hebt Gij Uw kind lief? Schetsen voorouders, onderwij-
zers en allen die met kinderen omgaan, ing. ƒ 1,50 gcb.
„ Een handvol Vertellingen
S.J.ïLBRüGMANs,Genealogische Tabellen, ten gebruike by het on-
derwijs in de Geschiedenis
„ Historische Atlas, ten gebruike bij het onderwys
in de Vaderlandsche Geschiedenis. Tweede her-
ziene en vermeerderde druk, ing. f 1,—, geb,
Duitsch AVoordenboek 2 dln. in een band
Engelsch „ 2 „ „ „ „
Fransch „ 2 „ „ „ „
A Dutchman's ditticulties with the English language
Jean Firlefanz Jeune und die Deutsche Sprache
Beknopte Ned.-Latijnsche Woordenlijst. (Naar aanl.
van Süptie's Opstellen bewerkt). 2e z. verm. dr.
H. A. Dekksen en G.L. N. H. de Laive, Leerboek der Algebra met
vraagstukken, Ie deel
2e deel
3e deel
4e deel ter perse.
Dozy en Brugmans, Dr.. Hist. Atlas, 2e dr. f 2,50, geb.
Examenopgaven voor de Hoofdacte in 1893,1894,1895,1896,1897 en
1898, voorzien van de antwoorden der vraagstukken
Dr. P. Fockens. Beknopte Geschiedenis der Nederlandsche Letter-
kunde ten gebruike bij het onderwijs
Fransche Spreekoefeningen met Woordenlijsten
naar die oefeningen gerangschikt, 2e druk
Nederlandsche Spraakkunst, 2e druk
„ Beknopte Nederlandsche Spraakkunst
„ Oefeningen, 3e druk
„ AA'oordenboekje der Ned. Taal
A. J. Klein SwORMiXK'. Leerboek der Rekenkunde ten dienste der
Gymnasia en II. B. S.
„ „ Regelmatige Veelvlakken
A. M. Kollewijn Nzn.. Geschiedenis van Nederlandsch Oost- en
AVest-Indiif. Tweede druk
J. Koonings, De School, Se druk, ing. f 2,40, geb.
„ Leerb. d.Paedagooiek,2dln.,dl.I3edr., dl.II3edr.a
Dr. C. te Lintum, OverzicJit der A^aderlandsche Geschiedenis. Met
vele illustratiën
Luhberiiuizen, Het Opstel. Stjiloef. voor het voortgezet onderwijs
F. Nicolai, Slecht Opgevoede Kinderen. Naar de 16e Uitgave
bew. door Mevr. Goudsmit-Polano met een inleidend
woord van J. Geluk ing. f 1,80, geb.
Dr.D.C.nijhoff, Staatk. Gesch. van Ned., 2 dln., ing. f 3,75 geb.
S. de Kruin
Dr. D. Hkuins.
J. Geluk,
P. Kat Pz.,
/■1,80
„ 1,50-
„ 0,46
« 1-
. 3,75
„ 4,90
« 1-
r 1 -
„ 0,50
r 0,75
n 1.90
„ 1,80
„ 0,75
. 1,25
n 4,90
„ 4,90
„ 3,90
n 0,35
„ 0,45
. 1,20
n 1,25
„ 1,35
„ 1,35
„ 3,10
„ 0,75
r 1,25
„ 0,40
. 1,25
„ 0,60
„ 0,50
„ 0,30
. 1,20
„ 0,60
0,90
„ 2,90
„ 1,35
n 1,25
. 0.45
2,40
4.75