Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
/I
w 1
stug enz. van aard. Wat beteekent 't w. w. ontaarden"?
Nog eene afleiding van aai'd is aardig, dat oorspron-
kelijk fiet bezit van eenen goeden aard uitdrukte (even-
zoo drukt zedig 't bezit van goede zeden uit) en thans
lief, aanvallig, bevallig, geestig beteekent.
Weent, mannen! — Broeders, rust: gij zijt die tranen
waard! —
Op wie doelt het woord mannen, en wie worden met
broeders bedoeld? Waarom zou de tweede zin in boven-
staand vers tusschen aandachtsstrepen geplaatst zijn?
Op welken toon leest ge dezen zin; even hoog als den
voorgaanden, nl. Weent, mannen!?
C. Uit d' aandrang der ellenden. Aandrang, afgeleid van
aandringen, duidt eene krachtige beweging aan in de
richting van iets, vaak met het doel, om dit iets voort
of terug te dringen. »Ernst Kasimir was tegen den aan-
drang der vijanden niet bestand; hij moest onverrichter
zake naar Nieuwpoort terugwijken." Wat beteekent
d' aandrang der ellenden?
Men kan ook iemand iets tnet aandrang verzoeken,
l)idden, raden enz.; wat beteekent aandrang dan?
Aandrang kan ook beteekenen: »de krachtige werking
•van 'tinwendig gevoel oj) den wil, innerlijkeaans])oring,
die tot besluiten en handelen dringt." Zoo schrijft Van
der Palm b.v. in zijn Gedenkschrift: »Ik kon noch
wilde den aandrang mijns harten weèrstaan ; ik wilde
mededinger zijn in den edelen wedstrijd.''
Dat opkruit voor den boeg. De boeg is 't voorste deel van
"tschip. Wat beteekent de uitdrukking: het over eenen
anderen boeg wenden?
Het pad, ontsloten door niet eenen. Een pad ontsluiten.
De bloemen ontsluiten hare kelken. Zijn hart voor