Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page

Hij de Uituevers dezes verschijnl mede:
Het Tijdschrift
De Studeerende Onderwijzer,
onder redactie van S. DE GAST Jz. en H. VAN STRIEN,
bijgestaan door l»r. M. G. in- Iïokis. M. 11. Lem. W. MKKKWAi.nT.
r. P. pitakken
en met medewerking van C. G. Kakkhekn. P. !I. van hkii Lkv,
M. Mieiïas, H, de Haaf, [»r. A. .1. G. SM.nn-its en H. Veuiiaoen,
waarvan op aanvraag de eerste alleveting van den 5en jaar-
gang gratis ter kennismaking verkrijgbaar is.
Dit tijdschrift is v.n.l. bestemd voor hen, die voor de hoofdacte
studeeren. liet geeft den onderwijzer leiding bij zijn studie door :
'I. den lezer aan te wijzen, hoe hij zijne leerboeken moet
gebruiken ;
2. het stellen van vragen, die den lezer gelegenheid geven
te onderzoeken, of de inhoud van het leerboek zijn eigen-
dom is geworden ;
3. het toelichten van onderwerpen, die moeilijk zonder lei-
diiïg zijn te bestudeeren ;
den lezer geleizeïiheid te geven, vragen in te zenden, die
dan zoo spoedig mogelijk worden beantwoord.
Dat Redacteuren en medewerkers, wier namen allen gunstig
bekend zijn. tot nu toe aan dit doel hebben weten te beant-
woorden. blijkt niet alleen uit 't steeds toenemend aantal intee-
kenaars. maar ook uit deze
Beoordeelingen van bevoegde mannen.
Den onderwijzers, die met dit puike tijdscln-ift nog niet liel)l)en kennis
treniaakt. raden wij aan. liet ten spoedijrste te doen. Zij kuimen zich voor
eene luttele Jaarl. uitgave een betrouw lia ren jrids op hun studiewe;; aan-
.sehatïen. {N. Schoolblad).
Onze beoordeelinjr is beslist aanlievelend. {Christelijk Schoolblad).
De doorlezing: bevesti<rde ons in onze overtui^'injr, dat dit tijdsehriit óni
zijne uitstekende inriehtin«: eene prakt, handl. is voor den studeerenden
onderwijzer {De Christelijke School).
Onze vroede vei^waelitinjr is niet beschaamd, dorli veeleer overtroffen.
( Christelijk Schoolblad).
Met volle vrijmoedi^rheid bevelen wjj dit Maandschrift aan.
{Paedagngische Bijdragen).
Wij bevelen ten zeerste aan kennis te maken. {De Vrije School).
De prijs, die zoo laag mogelijk is «ïesteld. !)edraagt voor een
jaar (1:2 atlev. van 3 vel (37*» bladz.) royaal formaat) slechts
f 4, fr. p. p. f 4,50
Men verbindt zich voor den geheelen jaargang.
De inteekeniuiï is bij alle solide Roekhandelaren opengesteld,
alsmede bij de Uitgevers.