Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ll>8
men zeggen, en dat gebemt ook wel, als een brand. Iliide-
bratid heider zwaard.
1M>. Komt men over den hond, dan komt men ook over den staart.
Dit spreekwoord beteekent: is men de grootste bezwaren
te boven, dan overwint men ook licht de mindere. Het is
ontleend aan de omstandigheid, dat men na't passeeren van
de breede. onstuimige Hont of 't wijde deel der Wester-
Schelde. zonder veel moeite over 't smaller deel, over den
zoogenaamden Staart, zal komen.
97. Te berde bergen.
Deze uitdrukking beteekent: ter lafel brengen, in behan-
deling brengen. Berde is een verouderd woord en door
metathesis gevormd uit bret, welk woord nog in 't Duitsch
voorkonU, plank beteekent en eigenlijk 't zelfde is als hord,
98. Den eersten steen op iemand werpen.
liet was bij de oude Israëlieten gebruikelijk, groote mis-
dadigers, inzonderheid Sabbatschenders, te steenigen, vaak
tot de dood er op volgde. Thans komt de uitdrukking ( vaak
met weglating van eersten) alleen liguurlijk voor en betee-
kent: iemand aanklagen, iemand het eerst beschuldigen, ter-
wijl in de vraag ivie zal den eersten steen werpen levens de
vermaning aan den hoorder ligt opgesloten, om zich zeiven
eerst te onderzoeken, alvorens anderen te veroordeelen.
Men vergelijke Joh. VIII : o—7. De woorden »werpe eerst
den steen" hebben wellicht aanleiding gegeven tol „den
eersten steen werpen."
99. Zijne sporen verdiend hebben
is eene uitdrukking aan het ridderwezen ontleend. Hel mid-
deleeuwsch gebruik »om den Jonker na het bijwonen van
den eersten veldslag sporen te geven" moge met het ridder-