Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
124
in ligunrlijken zin \an iemand, dat hij bot vangt, ais liij
teleurgesteld wordt, 't zij door de weigering van een ver-
zoek. 't zij anderszins.
83. '< Hoofd in den schoot leggen.
IJeze uitdrukking heteekent; zich overgeven na tegenstand
geboden te hebben ; zich geheel onderwerpen. Ze herinnert
aan den sterken Simson. wiens reuzenkracht school in zijne
lange haarlokken. Niemand wist dit geheim, 't welk de schoone
Üelila hem langen tijd vruchteloos zocht te ontlokken.
Eindelijk gaf Simson zich gewonnen, en terwijl hij insliep
op den schoot van Delila, schoor deze hem zijne lokken af
en ontnam hem daardoor zijne kracht.
84. Hij stond te kijken, of hij 't in Keulen hoorde donderen.
In Keulen (bet lJuitsche Rome) was 't voorheen gebrui-
kelijk, de 300 klokken der stad bij zwaar onweder alle te
luiden, om met de gewijde klokken het hemelvuur van de
kerk te weren. Indien men trots dit klokgebrom toch nog
den donder bleef hooren. dan stond de Keulenaar verbaasd.
Men gebruikt bovenstaand spreekwoord ter aanduiding van
iemand, die zich verbaast over eene zeer eenvoudige zaak.
85. Driemaal is scheepsrecht of schippersrecht
herinnert ons aan 't oude recht der Friesche schippers, om
drie pond tabak aan boord te nemen, zonder impost (be
lasting) verschuldigd te zijn. Ue schippersA-wec/ii echter mocht
slechts één pond meenemen, "t Spreekwoord dient ter aan-
moediging van iemand, om na twee mislukte proeven eene
derde te ondernemen. Men zegt a. h. w.: neem maar het
recht van den schipper: evenals die driemaal een pond
mag meenemen, zoo moogt ge driemaal de poging aanwenden.
80. Den knoop doorhakken
wil zeggen: eene moeielijkheid door een krachtig besluit.