Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Deel: III
Auteur: Bolderman, H.J.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1889
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1324 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204273
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
ding, reparatie, later voor grondbelasting enz. 6}%'sjaars
noodig heeft en 3^% interest van interest van de overbe-
taalde huur kan 'maken.
Stellen wij, dat de huur na aftrek van de genoemde 6.bjj
het einde van elk kwartaal op interest gezet wordt, doch
slechts bjj het einde van elk jaar interest van interest ge-
rekend wordt, dan zal

zijn .
waarin A de waarde van het huis , 6 de driemaandelijksche
huur na aftrek van { van 8x/"6i, r de rente per eenheid,
hier 0,035 , en n het aantal jaren voorstelt.
Wij hebben den eersten factor van het tweede lid niet her-
leid , omdat de leerling nu gemakkelijker de waarheid van
de formule kan inzien.
40) Als een rijksambtenaar de vijf eerste jaren in zijne betrek-
king elk kwartaal j'j van zijne jaarlijksche bezoldiging voor
het pensioenfonds moet storten , tot welke som zullen dan
die stortingen na 20 jaar met den samengestelden interest
a 4% 's jaars aangroeien ?
41) Als nu de Staat aan den Ambtenaar na 40 dienstjaren het
volle pensioen van de jaarlijksche bezoldiging) geeft,
hoeveel houdt zij dan van een jaarlijks tractement van
f 1000 van een ambtenaar over die slechts 5 jaar het pen-
sioen geniet en aan wien dit per 3 maand uitbetaald wordt?
42) Hoeveel zal het pensioenfonds per /' 1000 tractement ver-
liezen bij eenen ambtenaar, die zijne jaarlijksche bezoldiging
in 5 jaren gestort heeft, 5 jaar daarna aanspraak op het
volle pensioen heeft en dit nog 25 jaar geniet? (De interest
als in het vorige vraagstuk tegen 4% 'sjaars te rekenen.)
43) Eene vereeniging heeft eenige arbeiderswoningen laten zet-
ten , die haar gemiddeld f 800 kosten, zij verhuurt die
tegen f 2 per week. Als nu de vereeniging voor interest,
onderhoud en later voor grondbelasting gemiddeld per jaar
f 56 noodig heeft en het ovèrige van de huur per 3 maand
in eene spaarbank brengt, die 3^% interest geeft, na hoe-
veel jaar is haar dan het huis met de huur betaald ?
44) Hoeveel heeft een huis gekost, waarvan de huurder na 16