Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Deel: III
Auteur: Bolderman, H.J.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1889
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1324 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204273
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
uitgezet heeft, verteert jaarlijks ƒ 4000 , die hij bij het
einde van elk jaar opneemt. Men vraagt hoe groot zijn ver-
mogen aan het einde van het 12<ie jaar is.
33) Iemand, die f 4000 tegen 4i% 'sjaars op interest geno-
men heeft, geeft aan het einde van 9 achtereenvolgende
jaren f 400 voor interest en aflossing van kapitaal. Men
vraagt hoeveel hij aan het einde van het 10de jaar zal moe-
ten betalen om de schuld geheel af te doen.
34) Iemand, die f 50000 bezit en zijn geld tegen 4|°''o's jaars
op interest heeft staan , verteert jaarlijks van den interest
slechts f 2000. Als hij de overblijvende rente bij zijn ka-
pitaal voegt, hoe groot is dan zijne bezitting aan het einde
van het 15de jaar ?
35) Iemand, die zijn vermogen tegen 4; ten honderd 'sjaars
op samengestelden interest uitgezet heeft, voegt aan het
einde van elk jaar nog f 1000 bij zijn kapitaal, waardoor
hij zich aan het einde van het Ode jaar in het bezit ziet
van /' 26250,80. Men vraagt hoeveel hij bij het begin van
het eerste jaar bezat.
36) Een Icapitaal groot f 5000 is uitgezet tegen 5 ten hon-
derd 's jaars , interest van interest. Aan het einde van ellc
jaar wordt er nog f 200 bijgevoegd ; men vraagt wanneer
het kapitaal zal verdubbeld zijn? (Eindexamen 11.B S. 1870).
37) Iemand, die een kapitaal groot f 80000 tegen 4% op inte-
rest heeft gezet, verteert jaarlijks slechts ƒ 2500 en voegt
het overblijvende van den interest bij liet kapitaal. Men
vraagt na hoeveel jaren hij in het bezit van 119246 zal zijn?
38) De Maatschappij van gemeeiite-crediet levert aan de ge-
meenten kapitalen , waarvoor deze 68 jaar lang 5°/^ interest
moet betalen om zoodoende tevens iiet kapitaal te delgen.
Indien nu de Maatschappij hare gelden tegen kan krij-
gen en hare administratie kosten -rVyo 's jaars van die op-
genomen gelden bedragen , hoeveel zal dan na die 68 jaar
hare winst ten honderd bedragen? (Kindexamen H. B. S.
1871.)
39) Eene vereeniging heeft arbeiderswoningen laten zetten, die
haar gemiddeld f 800 kosten. Nu wil zij deze woningen
met de huur laten betalen , derwijze, dat de huurder na 20
jaar eigenaar van het huis wordt. Zij vraagt hoeveel we-
kelijksche huur zij moet nemen , als zij voor rentevergoe-