Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
210 Ferkl. van TA-VElt Li Vil, Zont Declinatie op denmiddelb. middag.
opgaven dezer drie Tafelen zijn even als die in den Almanak voor den
middelbaren middag, cn vermeenen wij verder de verklaring dier
opgaven, of wat zons declinatie, enz. is, te kunnen voorbij gaan, en
vervvgzen den lezer te dien aanzien tot onze Verklaring van den
Almanak zelve.
Tafel LVII bevat de zons declinatie tot minuten toe ; elke bladzijde
iieeft twee jaren. Bijv. de declinatie voor de jaren 1845 en 1846 wordt
op bladzyde 415 opgegeven. De opgave der maanden en letters Z. en
N. {Zuid en Noord) geldt voor beide de jaren op elke bladzijde te
vinden, en is dus by het tweede jaar, of het benedenstaande , niet
herhaald. De letters in de kolommen, achter de cyfers geplaatst, geven
te kennen, dat de declinatie aldaar van naam verandert, zoo is, bijv.,
de zons declinatie :
1846 den lO'^®" Februarij = 14° 22' Zuid.
» 20»"" Maart = 0.12 Zuid,
en » 21 » 0.12 Noord.
En wordt van den 20 op den 21'"" Maart, of in dit geval, het verschil
in 24" niet gevoelden, door twee opvolgende deelinatiën van elkander
af te trekken, maar door derzelver som te nemen i en men heeft dus
in het hier aangevoerde: het verschil van zons declinalie in 24" van
20 op 21 Maart is 24'.
Om door deze Tafel de zons declinalie voor eenigen anderen tyd
dan den middag op eenige lengte oost of west van Greenwich te vinden;
bepale men door den tijd en de lengte het overeenstemmend oogenblik op
Greenwich; (bladz. 84) en neme verder het verschil van declinatie van
den dag van den tijd op Greenwieli, en bepale door eenen regel van
drieën, of eenvoudiger door Tafel XIV voor het verschil van declinatie
voor 24", en het overeenstemmend oogenblik, het evenredige deel, hetgeen
men vervolgens op de declinatie van den middag toepast.
TAFEIi liVII A. Verbetering voor de Zons Declinatie,
voor de jaren volgende op 1843, 1844, 1845 en 1846
van TAFEL LVII.
De zons declinalie der voorgaande Tafel is bepaaldelyk voor die jaren,
welke in de hoofden derzelver zijn aangeduid, en het is door deze
Tafel, dat men dezelve ook nog voor vele volgende jaren kan doen
strekken.
De eenvoudigheid dezer Tafel is van dien aard , dat derzelver toe-
passing als van zelve blijkbaar wordt, bijv. : Men neme voor hel voor-
gestelde jaar, zoodra het dat der jaren van Tafel LVII overtreft, onder
het opgegevene jaar en naast of zoo na mogelyk naast de dagteekening
uit de kolommen der Tafel, de aangewezene grootheid, zijnde deze mi-
nuten en tiende deelen derzelve, en voege die bij of trek die af bij of
van de declinatie uil Tafel LVII, naar dat de teekens -j- of — van de
Tafel daartoe aanleiding geven.