Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
'208 Ferkl. van TAFEli liVI. Om de breedte te vinden door twee hoogten.
2". Vit de gemelde waarnemingen worden de gemiddelden genomen,
en de ware hoogten berekend, alsmede beiden, zoo noodig , tot eene-plaats
herleid.
3". Door den half-verloopen tijd en de declinatie worden de groot-
heden Q e« P zoo na mogelijk door de Tafelen hepaald; zoo de opgaoen
ten dezen buiten de grenzen der Tafelen vielen, zoude mm Q cn P door
de gegevene formulen kunneii berekenen.
4°. Men neme de halve som en het halve verschil der ware hoogten, en
vervolgens telt men te zamen de log. cos. van de halve som, de log. sin.
van het halve verschil, en de log. cosec. van Q, van deze som, het eerste
cijfer in het character weg latende., wordt in de log. sin. de boog be-
paald, waarvan de log. sec. wordt genomen, die men met een * merkt,
en die men optelt bij de log. sin. van de halve som , de log. cos. van het
halve verschil der hoogten en log. sec. Q; in de som dezer vier logarithmen
laat men verder de tientallen in het character weg, en krijgt men, in
de log. cosin» opgezocht, eenen boog, die wij A zullen noemen.
5°. Tel hij het getal A den boog P., als de breedte, die men bij
gissing kent, en de declinatie gelijknamig zijn, doch neem het verschil
als dezelve ongelijknamig zijn; noem de som, of het verschil B.
6°. Neem eindelijk de log. sin. B., en verminder dezelve met de log.
sec. in 4°. gemerkt met </e rest in den log. sin. opgezocht is de ge-
zochte breedte.
Het geheel van dezen regel, laat zich op de volgende wijze kortelijk
zaïnentrekken :
Grootste hoogte x= . .
kleinste hoogte ~ . .
i. , . .
+
2)-^^-
log. cos. ^ som :
» sin. ^ vers.
» cosec. Q :
» sin. van . ,
de log. COS. A =
P:
B
log, sin. ......
» COS. ......
» sec.
» sec, ......

= . . log. tin.
de log. sin. van . . = de breedte.
Het voorbeeld, dat wy op bladz. 43 door douwes Tafelen hebben op-
gelost, zullen wij thans door HA.zEWifiKEL's Tafelen berekenen. De
hoogten zijn 46'''37' en 26® 33', de half-verloopen tijd is 1» 57™ 20»,
en declinatie 17°., en door de Tafel vindt men verder:
Q = 27» 55' en P = 2° 20^ -}- 17» = 19» 20';
en den opgegeven regel toepassende, heeft men: