Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
196 Iets over den tijd in het atgenieen en deszelfs herl. in het hij zonder.
6. Voorh. Op 30» lengte West wordt, den 22»'=" Oetober 1836, te
18" 9" 17',69 sterren-tijd, gevraagd, hoe laat het alsdan volgens den
zonne-tijd zal zgn?
De Almanak geeft den 22»'°" te O" middelb. tijd G' R. opklimming
13o 48" 19%94, en verandering in 1" = 9',511, en Tijdveref-
fening te O" = -f- 15" 27»,03.
Ten einde de zons regte opklimming door den Almanak te kunnen
bepalen, moet men vooraf den sterren-tgd door de zons regte opklim-
ming , ten naasten bij, tot middelbaren-tigd of tot zonne-tyd lierlei-
den, naar dat de regte opklimming voor een dezer tijden is opgegeven,
en hier voor dan de genoemde regte opklimming berekenen, en verder
het vraagstuk naar de formule n°. 4 oplossen.
Gegeven sterren-tijd.......18" 9" 17',69
zons regte opklimming uit den Almanak, den 22»'®°, 13. 48. 19,94
4" 20" 57»,75
15. 27,03
4" 5" 30»,72
2. 0. 0,00
naderende zonne-tijd......
Tijdvereffening uit den Almanak, den 22»'"°,
benaderde middelb. tijd......
lengte in tijd ........
benaderde middelb. lijd te Greenivich ... 6" 5" 30',72 ;
zijnde dus den 22»"° te 6",09.
Voor dezen tijd bepaalt men nu met naauwkeurigheid de zons regte
opklimming, die men vervolgens van den gegeven sterren-tijd aftrekt.
Den 22»'=° is, te O"middelb.-lijd, de zons R. opkl. = 13" 48'° 19»,94
verandering in 1" = 9»,511 ; dus iu 6",09 . = O- 57,92
derhalve Q'R. opklimming op het gegevene tijdstip = 13" 49" 17»,86
gegevene sterren-tijd......= 18. 9. 17,69
en dus de gevraagde zonne-tijd .... r= 4" 19° 59»,83.
Verder heeft men:
Uit N". 3 sterren-tijd—Q' tijd-^-Q'R. opklimming,
» » 2 Q'tijd—middelharen-iijd+tijdvereffening,
dus sterrm-tijd—middelharen-tijd-^tijdoereffening-\-Q'R.opklimming{h).
7 Voorh. Den 22»'«" Oetober 1836, wordt op 30" lengte West van
Greenwich voor middelbaren-tijd gevonden 4" 4" 30»,89; men vraagt,
naar den overeenstemmenden sterren-tijd op dien oogenblik?
Men heeft in den Almanak voor 1836, den 22«'®° te O, middelbaren-
tijd, zons regte opklimming 13" 48" 19», 94en Tijdv. -1-15" 27», 03,
verandering in 1" . . . -f- 9,511 » » -j- 0.344.
Het teeken -j- bij de Tijdvereffening duidt aau, dat men dezelve
moet tellen by den middelharen-tijd, om den zonne-tijd te verkrygen.
De gegevene middelbare-tijd is ... 4° 4" 30»,89
lengte in tijd . . . ......2. 0. 0.00
dus de middelbare-tijd tc Greenwich .... 6" 4" 30>,89 ,
zijnde nagenoeg gelijk 6",07 na den 22»"°.