Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ferkl. van TAFEL LXIII. Aardrijkshindicje hreedlen en lengten. 18"i
TAFKL EilCIII. Breedten en Lengten der voornaamste,
voor den zeeman merkwaardige, Plaatsen, Havens, Banhen
en verdere punten van den Aardbol; opgemaakt enzamen-
gesteld, volgens de laatste en voornaamste geodesische
en astronomische waarnemingen. — Met aanwijzing
tevens der hoogten van eenige kunstlichten en
mistvijzingen der magneet-naald.
Deze Tafel l)evat, zoo als liet hoofd derzelve te kennen {jeeft, eene
opfijave der breedten en lengten, van de voornaamste voor den zeeman
belangrijke steden, eilanden, kapen, enz.; de plaatsen zijn geordend,
naar hunne ligging aan de kusten; deze schikking wordt toch thans ,
te regt, voor de doelmatigste gehouden; verder zijn dezelve naar dc
landen, in verscheidene vakken verdeeld, en is de lengte gerekend
van den meridiaan van Greenwich.
Eene volledige opgave van de bronnen, uit welke deze Tafel geput
is, heb ik, ter vermijding eener vermeerdering van een groot aan-
tal ])ladzijden , achterwegen gelaten; ook zoude mij die opgave in alle
deelen thans, bij de steeds toenemende uitbreiding en de vele verbete-
ringen niet wel mogelijk zijn, en ook bij velen zouden dc eigenlijke
waarnemers niet wel meer te noemen zijn , daar toch zeer vele waarne-
mers niet bekend zijn. De zeeman kan echter verzekerd zijn, dat wij,
de bij ons bekende naauwkeurigste waarnemingen, gevolgd hebben.
Hier en daar zijn in de Tafel opgaven gedaan, van de afwijking der
magneetnaald, of zoogenaamde miswijzing van het kompas; zoo veel dit
mogelijk was, zyn er de jaren der waarneming bijgevoegd. Ook zijn
bij vele vuren of kunstlichten de hoogte van dezelve in Nederlandsehe
ellen of meters boven het spiegelvlak der zee opgegeven. Het is niet
onbelangrijk die hoogte te kennen, en het is door haar, dat men kan
bepalen, zoo als op bladz. 115 door een voorbeeld is aangetoond, op
welk een', afstand men voor het eerst zoodanig kunstlicht zien kan.
Ofschoon ik geene moeite heb ontzien , en alle mij bekende berigten
en aanwijzingen heb geraad])leegd, zal deze Tafel, in weerwil der ge-
stadige verbeteringen, die wij dezelve van tijd tot tijd en ook in dezen
zeiden druk op nieuw hebben doen ondergaan, nog steeds veel te
wenschen overlaten. Dezelve kan als het algemeene eigendom, en als
het resultaat der berekeningen van alle zeevarende volken aangemerkt
worden: zij blijve dus aan allen, die eenig belang in derzelver vol-
making stellen, ten aanzien van vermeerdering cn verbetering ten
sterkste aanbevolen.
Verder hebben wij ons, tot gemak, de navolgende verkortingen
veroorloofd: B., beteekent baai; E., eiland, cn En., eilanden; Str.,
straat; H., haven; F., fort; Obs., observatorium; Kast., kasteel;
L., kunstlicht of vuur, cn Ln., lichten of vuren; 11., reede;
V., of vl. st., vlaggenstok; K., kaap; P., punt; N., Z., O. en W.,
de vier streken van den horizon, noord, zuid, oost cn west; N. W.,
noordwestering; N. O, noordoostering cn H. hoofd of bij de Engel-
sche plaatsen head.
24