Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
..... DE JAARMARKT. 69
De kinderen zagen met verlangen de menigvuldige ver-
»cliijnselen te gemoet, die de jaarmarkt liun beloofde. Se-
dert lang wenschten zij dezelve te bezoeken, thans zagen
zij , na eene korte aangename reis, aan hunnen wensch
voldaan. Reeds deed zich de stad van verre op, en de
menigte menschen , die langs alle wegen daarhenen trok-
ken, de lange reeks van vrachtwagens, welke af- en aan-
reden , en eindelijk het gedrang in de poort was reeds de
voorbode van de drukte , die zij in de stad zelve te ver-
wachten hadden.
De toevloed van menschen en koopwaren overtrof ouder-
tusschen al hunne verwachtingen. Het weder was voortref-
felijk schoon, en dewijl de heer O... nevens zijn klein
gezelschap niet ile minste bezigheden had, sleet hij het groot-
ste gedeelte van den dag met het bezien van de merkwaar-
digheden van de jaarmarkt en met het bezoeken van oude
vrienden.
Bij elke schrede schier vertoonde zich iets nieuws, In
lange rijen van opgeslagen winkels waren menigerlei waren
nit alle gewesten der aarde ten toon gesteld , zoowel liet
kostbaarste als het geringste. Meermalen trok bij het
drukke gewoel van koopers en verkoopers het mengsel van
zoo menigerlei talen en kleederdragten hunne aandacht tot
zich ; en dikwijls zagen zij te zelfden tijde Christenen,
Turken en Joden met eenen handel bezig en zich lot eene
zelfde onderneming vereenigen.
Het bijeen hoopen van zoo velerlei dingen op eene
kleine ruimte zette zelfs aan geringe gebeurtenissen zeker
gewigt bij. De as van een' lastwagen breekt, de paarden
worden schuw, cn iedereen dringt naar de huizen toe.
Eenige kramen worden in het gedrang omgestooten ; er ont-
E 3 staat