Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE RIJKE MAN.
3i
was hunne wijze van leven juist niet in alles onberispelijk,
en zij hadden , in de verwachting van de rijke erfenis van
hunnen oom, vrij wat schulden gemaakt. Staande mijne
afwezigheid was het testament geopend, en deszelfs inhoud
had hen zeer getroffen, en in de hevigste verwenschingen
tegen mij doen uitbarsten. In hunne verwachting teleurge-
steld, van hunne schuldeischers vervolgd, zagen zij zich
genoodzaakt te vlugten. Men zeide, dat zij hunnen weg
naar Engeland genomen hadden.""
»De heer adaMS nam nu bezit van een groot vermogen,
hetwelk iiij door voorspoed en naarstigheid nog dagelijks
vermeerderde. Hij huwde met eene schoone en beminnelij-
ke vrouw , die hem binnen den tijd van tweó jaren vader
van eenen zoon en eene dochter deed worden.
« Omstreeks dien tijd, bouwde hij het fraaije en met
smaak ingerigte huis, hetwelk gij met zoo veei verwonde-
ring beschouwd hebt. Op zijne reizen veel gezien, en eene
uitgj-'breide kennis aan kunstenaars en kunstkenners gekre-
gen hebbende , maakte hij daar thans gebruik van , en gij
zijt zelve ooggetuigen geweest, welk eene menigte der uit-
munteudste sieraden hij bijeengebragt heeft. In dit verrukken-
de verblijf leefde hij zeer gelukkig in den schoot zijner fa-
milie, en in eenen aangenamen kring van schrandere ver-
nuften, dien zijn rijkdom en de vermakelijkheden zijns
verblijfs rondom hem bijeenbragten."
» De heer adams schilderde mij het geluk , in die dagen
door heul genoten , met de levendigste kleuren af." »Al
mijne wenschen waren vervuld," sprak hij onder anderen,
»of liever mijn geluk overtrof alles,.wat ik mij daarvan
ooit had durven voorstellen. Als ik aan de zijde van mij-
ne schoone en lieve vrouw op het balkon van mijn huis