Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
\ i
HET NEST,
Eene grasviuk. had eeii uestje gebouwd in den tuin. On-
afgebroken zat zij op hare eijeren, terwijl het mannetje op
de takken van een' nabij gelegen boom de blijdste toonen
sloeg. Dikwijls bezochten de kinderen het nestje van dezen
tammen vogel en bragten denzelven gedurig voedsel. Ein-
delijk kwamen de jongen uit den dqp ten voorschijn j en
met de grootste oplettendheid verzorgden hen de ouden
van het noodig voedsel. Ook dit leverde op nieu^ een
bekoorlijk tooueel op.
Van tijd tot tijd werd het ligchaam van de jongen met
vederen bekleed} zij beproefden het, om, onder de leiding
hunner ouderen , te vliegen. Binnen weinig tijd gelukte
dit. Thans verlieten zij, binnen weinige dagen, het nest>
en kwamen niet wederom terug.
De kinderen waren in diepen rouw gedompeld over dit
verlies} en dikwijls waren deze vogeltjes het onderwerp
van hunne gesprekken zoowel ouderling als met hunne
ouders. Verscheidene kleine waarnemingen deelden zij hun
mede. Vooral trokken de zorgvuldigheid van de broedende
vogelen, hunne liefde en ijver voor de hulpelooze kleinen,
himue aandacht.
» Deze liefdezeide de vader eens bij zoodanige gele-
genheid, »is eene onwaardeerbare drift, welke de Schep-
per der Natuur gelegd heeft in de harten der dieren. Zon-
der deze drift zou de dierlijke wereld omkomen. . Zelfs de
menschen zouden zonder dezelve te naauwemood de moei-
te