Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
ongunstig jaargetijde; liet is daarom niet zonder nut, dat de
bloem hangt^ waardoor de meeldraden voor den regen beschut
zijn, en het stuifmeel zich beter kan verspreiden. Mocht even-
wel nu nog het zaad mislukken , geen nood 1 Ook in den
grond vormen zich middelen ter voortplanting, namelijk de
jonge bollen, die het volgende jaar nieuwe planten voort-
brengen.
Wanneer in den winter het plantenrijk alle sieraad en oitwendige tec-
kenen van leven mist, hecrscht er toch nog werkzaamheid in het ver-
borgen , zooals we duidelijk aan het Sneeuwklokje zien, dat zijn jaarlijksch
leven reeds in den bol begint. Zoodanige werkzaamheid wordt begunstigd
door de sneeuw, als slechten warmtegeleider. Sommige bloemen kunnen
groote koude verdragen , ofschoon zij meer teeder van samenstelling zijn
dan de overige deelen der plant. Men heeft bloeiende Sneeuwklokjes
geheel door ijs zien ingesloten, zonder nadeel voor de bloem j de Haze-
laar of Hazelnotenboom bloeit somtijds reeds in Januari, en zijne bloemen
kunnen volgens waarneming eene koude verdragen van - 6° C.; de bloe-
sem eener groote Boon, die in het najaar bloeide, verdroeg eene tem-
peratuur van - 5° C. liet AlpeukJokje (Soldanella alpina), dat op de
Alpen en Pyreneën voorkomt, heeft men bloeiende gevonden onder de
sneeuw, waarin eene ledige ruimte rondom de bloem werd opgemerkt.
Wij zien, dat sommige planten vroeg in 't voorjaar, andere later in den
zomer tot ontwikkeling cn bloei komen. Daaruit blijkt dus, dat ver-
schillende planten eene onderscheidene mate van warmte tot hare ont-
wikkeling Doodig hebben. Vandaar dan ook, dat men planten op kunst-
matige wijze kan aankweeken, door ze in eene broeikas den warmtegraad
tc geven, dien ze in de vrije lucht niet zouden aantreffen. Zoo worden
zelfs gewassen, die in de heete luchtstreek t' huis behooren, in onze
streken aangekweekt.
Ook in de bollen heeft de natuur aan sommige planten een hulpmiddel
voor de gunstige ontwikkeling gegeven. De vleezige deden dier bollen
bevatten een aanzienlijken voorraad voedsel voor de daaruit opschietende
bloemsteng. Daardoor is't mogelijk, dat hyacinihen'hoW'^n ^ op een water-
glas geplaatst, in onze woonkamers tot ontwikkeling en bloei komen. De
zaden van erwten, boonen en graansoorten bevatten in de aanzienlijke hoe-
veelheid zetmeel, een voorraad voedsel, waardoor de kiem en het daaruit
voortkomende plantje tot ontwikkeling komt. "Wanneer men die zaden op
ccnc matig warme cn vochtige plaats neerlegt, ontwikkelt zich de kiem en
vindt het voedsel, dat in de zaadlobben voor haar aanwezig is. Zoo vormen
zich zoowel de wortel als de stengel cn de eerste bladen van het tccderc
plantje, de organen, waardoor zijne ontwikkeling voortaan moet plaats vinden.