Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
Ook liier dient men in 't oog te houden, dat men in de
school niet juist datgene mededeelt, wat de leerling later dient
te weten, of wat hem te pas kan komen; want zulks is bij
verschil van stand en toekomstige betrekking onmogelijk, ter-
wijl bovendien veel weder vergeten wordt. Het hoofddoel bij
de bespreking van aardrijkskundige, natuurkundige, technolo-
gische en dergelijke onderwerpen blijve altijd: richting van de
opmerkzaamheid op de voortbrengselen van natuur en kunst,
opdat in den jongen mensch een streven ontsta, om zich later
zelf voor zijn stoffelijk en geestelijk leven meer te volmaken.
Met den loop der lente- en zomermaanden houdt dit na-
tuurkundig onderwijs gelijken tred; de planten worden hoofd-
zakelijk behandeld in die orde, waarin zij zich bloeiende ver-
toonen, en de merkwaardigheden uit het plantenleven daarmede
zoo in betrekking gebracht, dat zij na afloop van den cursus
een zeker geheel uitmaken. Onze inlandsche boomen maken
daarop echter eene uitzondering; want hunne bloemen zijn —
behalve die der ooftboomen — meestal te onaanzienlijk, om
voor ongeleerden als voornaamste kenmerk te dienen. Bo-
vendien biedt de boom in verschillende tijdperken gewichtige
punten ter beschouwing aan, daar de knoppen en oogen even
zoowel een voorwerp van aanschouwing behooren te zijn als
de bladen, bloemen en vruchten. Wat daarom door mij.in
de schets van eenigen boom is bijeengevoegd, verschaft wel
den onderwijzer een overzicht van 'tgeen opmerking verdient,
maar kan niet aangemerkt worden als het ontwerp eener les,
gelijk andere schetsen.
Op grond mijner eigene ervaring meen ik te kunnen verze-
keren , dat de onderwijzer, die op de voorgestelde wijze voor
zijne leerlingen het plantenrijk tot een middel van vorming
tracht te maken, dat ook buiten de school en door geheel hun
leven op hen werkt, daarvan — in evenredigheid tot den wei-
nigen tijd, die er aan besteed is — rijke vruchten zien zal.
Wie het wel meent met de zaak der volksopvoeding, dien
moet het genoegen verschaffen, wanneer hij eene aanleiding
te meer vindt tot toepassing van de ware aanschouwelijke