Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
exemplaar ten toon cn liet daarvan eene besciirijving op de
lei maken naar aanleiding van de punten, die op liet bord
geschreven waren; nu en dan deed ik een leerling voor de
klasse komen, gaf hem de plant in handen en liet hem mon-
deling, tot oefening in het samenhangend spreken, datgene
mededeelen, wat hij aan de plant had leeren opmerken en
van haar gehoord had. Daar nu het maken van beschrijvende
opstellen, als oefening in het verstandig schrijven, van groot
gewicht is, mag men — op deze wijze handelende — dat
natuurkundig onderwijs geenszins beschouwen als een nieuw
bezwaar voor de school, maar veeleer als eene bezigheid, die
te huis behoort ook daar, waar men de kinderen niets meer
meent te kunnen leeren dan lezen, schrijven en rekenen.
Doelmatig is het, de medegebrachte planten in een bakje
of bord, gedeeltelijk met water en aarde gevuld, in de school
te bewaren; voegt men daarbij eenig fijn gewreven houtskool,
dan blijven de planten vele dagen frisch en ontwikkelen zich
een tijdlang even als in den grond. Worden de bloemen
met eenigen smaak gerangschikt, zoo zal men daardoor reeds
gunstig werken op de ontwikkeling van het schoonheidsgevoel;
eene zaak, die men niet mag gering achten. Als de leerlin-
gen het gevondene vóór den schooltijd aanbieden, heeft de
onderwijzer aanstonds gelegenheid, om met een enkel woord
de merkwaardigheden van bloem of blad aan te wijzen; ten
platten lande, waar de vrije natuur de school omgeeft, toont
hij hun bij het uitgaan nu deze, dan gene bijzonderheid aan ,
die de opmerkzaamheid verlevendigt. In de naburige weide
staat b. v. eene Linde, die om hare sierlijk gewelfde kroon
de aandacht waardig is; ginds een Olm, die zich al reeds
van verre van de Linde onderscheidt door eene losse, min
geslotene kruin. De Esschenboomen aan den weg hebben we-
der een geheel ander voorkomen dan deze beide soorten van
boomen; dit wordt niet alleen veroorzaakt door de groote
samengestelde bladen, maar ook door de takken, die meer
opgericht zijn en recht uitgeschoten.
Op de dorpen valt het wel 't gemakkelijkst, de noodig«