Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
7
gen worden. Menig onderwijzer neemt zijne toevlucht alleen
tot leesboeken, om daardoor den tijd, voor een mondeling
onderricht in de natuurkunde benoodigd , te besparen; men
bedenke evenwel, dat in zoodanig geval zóó veel over de
leesles moet gesproken worden , dat de eigenlijke leesoefening
weinig of niets meer beteekent, terwijl men in denzelfden tijd ,
door middel van een vragend onderricht volgens een bepaald
plan, voor de natuurkunde veel meer had kunnen doen. Bij
het ontwerpen dezer Handleiding heb ik mij voorgesteld, dal
in elke school wekelijks eenige tijd voor het mondeling natuur-
kundig onderwijs wordt afgezonderd; des noods slechts een
half uur. 't Is wel bitter weinig; maar wanneer de onder-
wijzer zich in het vak te huis gevoelt, zal hij in korten tijd
reeds iets wezenlijks kunnen doen, om de opmerkzaamheid
op de natuur te richten, om den zin voor het natuurschoon
op te wekken. In den herfst en winter kan deze les toege-
wijd worden aan de voornaamste zaken uit het gebied der
physica; in de lente en den zomer aan de planten.
natuurlijke historie des dierenrijks zal men vooreerst nog wel
niet anders dan door leesboeken kunnen behandelen.
Daar de plantenrijkdom in verschillende oorden onzes va-
derlands zeer uiteenloopt, en in sommige streken eene plant
overvloedig groeit, die elders in het geheel niet voorkomt,
kan de volgorde der voorwerpen niet nauwkeurig voorge-
schreven worden. Ik heb mij bepaald tot die in het wild
wassende planten, welke volgens het getuigenis van onze
kruidkundigen onder de algemeene behooren , alsmede tot
eenige bekende uit den tuin of van den akker. Diegene,
welke vooral geschikt zijn, om eene natuurlijke familie of
plantengroep te vertegenwoordigen, of eenige voorname ver-
schijnselen uit het plantenleven duidelijk in het oog te doen
vallen, worden meer op den voorgrond geplaatst; de onder-
wijzer, die zeer beperkt in zijn tijdis, zoude — zonder stuk-
werk tc leveren — een klein getal planten kunnen uitkiezen,
om zc aan eene bepaalde beschouwing tc onderwerpen, b. v.
Sneeuwklokje, Paardebloem, witte Doovenetel, Aardbezie,