Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
standigen ijver voor de volmaking van het onderwijs. Dc
natuur biedt hier zelve leermiddelen aan, die met geringe
moeite zonder kosten te verkrijgen zijn ; die in de school,
niet minder dan daar buiten, de opmerkzaamlieid der leerlin-
gen trekken, gedurig met het jaargetijde afwisselen en wel
telkens in dezelfde orde wederkeeren, mnar toch altijd nieuw
zijn.
De seliool moet vormen voor iiet leven. Er wordt nog zoo
veel in de school gebracht, dat de leerling niet mede in het
leven neemt; dat alleen bij examens en sclioolbezoeken dienst
kan doen ; dat alleen voor de school vormt. De plautenwc-
reld opent ons een van de wegen , langs welke er gemeen-
schap tusschen school en leven bestaat. "VVie den jeugdigen
menscl» liefde en opmerkzaamheid voor haar inboezemt, hem
met haar in kennis brengt, geeft hem — afgezien ook van
het practisch nut —• eene kostelijke gave mede voor zijn vol-
gend leven: eene gave, die de bron is van een edel genot,
dat in alle omstandigheden des levens den geest ontspant,
versterkt, verheft; die geschikt is, om den schoonsten tijd
des levens te veraangenamen en voor menige afdwaling tot liet
nietige en schadelijke te bewaren ; die ook in latere jaren bij
zorgen cn beziglieden altijd verkwikt en scliadeloos stelt voor
andere genietingen, welke slechts voor weinigen verkrijg-
baar zijn.
De natuur in het algemeen is in het oog van den opvoeder
een heerlijk middel, om den mensch op te leiden tot den
Oneindige, die zich in de eindige vormen, welke Hij scliiep,
openbaart; om in den mensch het bewustzijn te wekken van
den geest, die in hem leeft en verwant is aan dien, welke
de natuur doordringt. De planten in het bijzonder zijn wel
voornamelijk geschikt, om tot zulk een verlieven doel te voe-
ren. Haar ontstaan en verdwijnen, hare verwonderlijke ge-
daanteverwisselingen, hare schoone vormen en kleuren, de
invloed, dien zij op andere voortbrengselen der schepping
uitoefenen en er van ondervinden , — dat alles trekt den ge-
voeligen mensch aan , meer en menigvtildiger dan andere ver-