Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
122
van cle blocm zicn \vc ecnc gele spits , die gevormd wordt
door do langwerpige, diclit aan elkander sluitende lielmknop-
pen der 5 meeldraden, welke een enkelvou{ligen stamper
omgeven.
De aardappels zijn natuurlijk geene vrueliten, maar behoo-
ren tot de deelen van de plant, die in den grond voor 't oog
verborgen zijn; het zijn knollen. Vroeger merkten we reeds
op (bl. 14, 20), dat niet alle onderaardsche deelen van eene
plant als wortel aangemerkt kunnen worden, Eene opmerk-
zame beschouwing leert ons , dat wij onderscheid moeten ma-
ken tusschen den wortelstok, den knol en den bol, als deelen
van den onderaardschen stengel. De vergelijking van de
Aardappelplant met andere planten doet ons dat onderscheid
duidelijk zien. Ofschoon de grens tusschen het deel van den
stengel, dat gewoonlijk onder den grond blijft eu dat, 'twelk
zich doorgaans boven den grond verheft, niet altijd even
nauwkeurig aangewezen kan worden, zijn er toch ook plan-
ten, die een duidelijken onderaardschen stengel hebben. Vooral
bij de planten, die tegen den winter geregeld tot op den
grond afsterven , treft men zulk een wortelstok aan , zooals bij
Kalmus (Acorus Calamus). De leden van zulk een wortelstok
zijn over 't algemeen korter dan die van den bovenaardschen
stengel, de knoopen liggen dicht aaneen, zoodat de geheele
wortelstok in eene kleine ruimte is saamgedrongen. Bij den
rechtopstaanden wortelstok van de giftige Water scheerling
(Cicuta Virosa) worden de leden en knoopen nog duidelijk
aangewezen door de holten en tusschenschotten , die men bij
het doorsnijden van den wortelstok opmerkt.
De knol is een ander deel van den stensfel onder den
grond. Men dient hem echter wel tc onderscheiden van den
knolvo)-migen wortel, dien men bij andere planten aantreft. Do
knol is een deel van den onderaardschen stengel, niet, zooals
.de wortelstok, in delengte uitgerekt, maar eene korte, door-
m