Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
2
voor dit onafzienbare veld met schrik terugdeinzen en de ver-
ordening der Wet, al spreekt zij ook sleehts van beginselen,
onzin noemen ; maar de overtuiging is reeds algemeen geves-
tigd , dat er voor de lagere school eene eigene leerwijze
bestaat, die in vele opzichten het tegengestelde is van de
wetenschappelijke voordracht, en welke het mogelijk maakt,
om in beperkten tijd en met geringe hulpmiddelen eene weten-
schap van grooten omvang tot een nuttig vak van onderricht
te maken. De wetenschappelijke voordracht beoogt volledigheid,
die zich gelijkelijk over alle deelen uitstrekt; de methode der
lagere school daarentegen doet eene keuze uit de stof, behan-
delt datgene, wat onder het bereik der onmiddellijke waarne-
ming ligt, uitvoeriger, maakt het tot de kern , waarom het
meest wetenswaardige wordt gerangschikt, en laat veel geheel
onaangeroerd. De volksonderwijzer verstaat daarom ook niet
door „beginselen" een kort overzicht, voornamelijk bestaande
uit definities en indeelingen, maar datgene, wat voor het kind
het natuurlijk begin uitmaakt, en waarmede de menschen ook
zijn begonnen , toen hun de omvang der wetenschap nog on-
bekend was. Wanneer hij dus beginselen eener wetenschap
onderwijst, vangt hij aan met het enkelvoudige, bijzondere,
aanschouwelijke en brengt de leerlingen op weg, om zich
van dit aanvangspunt te verheffen tot het algemeene, tot
het afgetrokken denkbeeld, 't welk den geest verrijkt en
krachtig voedt, indien het langs dezen weg verkregen is.
Daarbij houdt hij in 'toog, dat het uitkiezen van de stof
moet voldoen aan den eiscli, om gepaste en nuttige kundig-
heden mede te deelen ; kundigheden , overeenstemmende met
de vatbaarheid der leerlingen , hunne behoeften als leden der
maatschappij, hunne bestemming tot geestelijke volkomenheid.
De tweede vraag, die zich nu opdoet, is: Welke stof uit
het gebied der natuurkundige wetenschap moet vooral in be-
liandeling genomen worden ? Op grond van het aangevoerde
is het antwoord: de veranderingen, die de dingen rondom ons
ondergaan, de wetten, volgens welke zij geschieden, en de
meest gewichtige toepassingen daarvan in l\et igelijksche