Boekgegevens
Titel: Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Auteur: Maas, J.P. van der
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1855
Opmerking: 1. Zinsontleding. 2. Woordgronding. 3. Spelling en uitspraak. 4. Woordvoeging. 5. Zinscheiding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 94-93
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204217
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
13. Dan verkiezing, als: veeleer, eerder.
14. van aanwijzing, als: dus, namelijk.
15. van ondervraging, a\s:hoe, waarom.
If). van orde, als: eerst, toen, vooraf.
17. van herhaling, als: dikwijls, meestal.
247. De bij woorden kunnen niet vei bogen wor-
den. De als bijwoorden gebezigde bijvoc;;elijke naam-
woorden nemen de trappen van vergelijking aan.
248. De bijwoorden ooit en immer hebben betrek-
king op het verledeiiej nooit en nimmer op het toe-
komende. Deze onderscheiding mag men niet uit het
oog verliezen.
24Ö. Dc bijwoorden bestaan eigenlijk slechts uit
één woord, echter zijn er eenige uitdrukkingen,
welke uit meer woorden bestaan, en als bijwoorden
gebezigd worden , zoo als:
In den beginne, in allen ernst, in gemoede, in
der tijd, in der minne, in koelen bloede, van mor-
gen , van de week, van onderen, van ter zijden , van
zelf, van ganscher harte, op de been, op staanden
voet, op zich zelf, op heetcr daad, uit een treuren,
door de bank, achter baks, binnen 's lands, met
der tijd, bij de hand, bij tijd, bij wijlen, bij ge-
volg , bij de pinken, onder weg, onder vier oogen,
te stade, te huis, te voet, ten overvloede, ter zake,
ter loops, ter zee , ter goeder ure, ter goeder trouw,
boven mate, tusschen hoop en vrees, tegen wil en
dank, aan stukken, over het geheel, over 't algemeen,
onverrigter zake, menschelijker wijze, hals over kop,
des noods, des te meer, des anderendaags, zoodra moge-
lij k , dien ten gevolge, hier van daan, waar naar toe?
2.50 Aaneen schrijft men de bijwoorden :
Naderhand , inderdaad, voorshands, eensdeels, groo-
tendeels. eerstdaags, weldra, onderwijl, middelerwijl,
intusschen, ondertusschen, alom, overal, integendeel,
goedmoeds , heelshuids, luidkeels, gelijkvloers , traps-
gewijze , eenigermate, allerwegen, eveneens, \voorze-
ker, terstond, buitendien , desniettemin , desniettegen-
ataande, deswegens.