Boekgegevens
Titel: Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Auteur: Maas, J.P. van der
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1855
Opmerking: 1. Zinsontleding. 2. Woordgronding. 3. Spelling en uitspraak. 4. Woordvoeging. 5. Zinscheiding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 94-93
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204217
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
eene vereeniging van zinnen, tot een ronJstaand ge-
heel.
De periodiek is eene uitgebreide kennis, want
niet alleen bevat zij de gewone vorming der zinnen
en hunne verbindingen, maar regelt en bepaalt ook
het geheel, zoo ten aanzien van stijl als schoonheid
van vorm, waardoor zij de voorbereiding of oplei-
ding der redeneerkunde uitmaakt.
Voorbeelden van zamengestelde zinnen en perioden.
Waar tevredenheid en eendragt woont, zoo bij aan-
zienlijken als geringen, daar is bet ware geluk des
leveais te vinden — Wanneer de jeugd, in strafba-
ren overmoed, zich aan den ouderdom vergrijpt, dan
zaait zij zaden, die eens honderdvoudige verderfelijke
vruchten, namelijk: bitter berouw , voortbrengen zul-
len. — Naardien Griekenland uit verscheidene kleine
staten bestond, die van elkander onafhankelijk wa-
ren- zoo gaf dit gelegenheid tot inwendige oorlogen,
door welke bijna bet verval der geheele natie ver-
oorzaakt werd — Gelijk het den menschen spoedi-
ger gelukt is, iets van de wetten des zonnestelsels
te verstaan, dan de wetten der weder-verandering
iji te zienj gelijk zij beter geleerd hebben verduiste-
ringen aan zon en maan te bepalen, dan regen en
wind in den dampkring te voorspellen , zoo hebben
zij ook van den gang der groote burgerlijke aange-
legenheden , en de gevolgen der staatsomwentelin-
gen, in opzigt tot het lot der volken, duidelijker
begrippen, dan van den gang en loop der aangele-
genheden van huisgezinnen en personen. — Wan-
neer gij God bemint en eert; wanneer gij zijn Woord
kent en daarnaar handelt; wanneer gij dikwijls aan
Hem denkt en u in gebeden tot Hem wendt: dan
zal zijn zegen op u rusten, dan zal zijne genade u
op zijnen weg leiden — Gelijk het vergift het lig-
cnaam scbaadt en zijne gezondheid verstoort; gelijk
onwetendheid en dwaling het vermogen van den
oordeelenden geest verzwakt; even zoo is de zonde