Boekgegevens
Titel: Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Auteur: Maas, J.P. van der
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1855
Opmerking: 1. Zinsontleding. 2. Woordgronding. 3. Spelling en uitspraak. 4. Woordvoeging. 5. Zinscheiding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 94-93
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204217
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Vorige scan Volgende scanScanned page
geus (leti aard der taal, met juistheid te spreken en
te scln-ijven.
17, Eene welgeordende verzameling dezer taalre-
gels heet men spraakkunst.
18, Wij verdeden de spraakkunst in vijf deelen :
Ie ZinsontJeding, 2° woordgronding, woordvoe-
ging, 4" spelling en 5« zinscheiding.
19, Do zinsontleding handelt over de ontbinding
van volzinnen in zinnen en zinsleden.
20, De woordgronding handelt over de verschillende
soorten van woorden, hunne veranderingen, wijzi-
gingen en afleiding.
21, De tcoordvoeging handelt over de vereeniging
van woorden tot volzinnen en over hunne rang-
schikking, overeenkomst en beheersching.
22, De spelling handelt over den vorm en klank
der letters tot lettergrepen, en van lettergrepen tot
woorden,
23, De zinscheiding handelt over het juist plaat
sen der scheiteekens.
EEBSTE HOOFDSTUK.
beginselen der zinsontleding.
24. Een zin is een door middel der spraak in
woorden uitgedrukten zin der gedachten. ^
* Sommigen gebruiken voor zin, vooral bij Aq logische anahfse,
bet in die bcteekenis geheel cnhollandsche woord voorstel. Dit is
blijkbaar eene vertaling van bet »ansehe proposition ^ het Latijn-
sche propositio ^ een woord, dat in de Logica eigenlijk alleen de
grondstelling van een sluitrede beteekent in tegenoverstelling van
de gevolgtrekking of liet besluit. Die dat Fransche woord liet
eerst zoo door voorstel vertaald heeft, schijnt niet geweten of be-
dacht te hebben, dat wij daarvoor het woord stelling hebben.
Door het gebruik in schoolboeken, en bij het schoolonderwijs is
dat onhollandsche woord reeds zeer algemeen in zwang gekomen,
maar behoort hoe eerder hoe beter verbannen te worden. Prof.
lloorda, over de deelen der rede bl. ft. Lpouwarden. O. T. N.
Snringar, 1852.